Master Musical Leadership

De master Musical Leadership is een nieuw hoofdvak in de master Muziek, speciaal voor studenten met een bachelordiploma Muziek of Docent muziek die hun muziekpedagogische expertise en eigen artistieke signatuur willen verstevigen en uitdiepen. Speerpunten zijn: 
• ontwerpgerichte benadering
• uitgebreid les in het eigen muzikale hoofdvak en muzikaal leiderschap
• sterke inbedding in de praktijk met minimaal twee muziek-educatieve communityprojecten
• participatie en muzikale inclusie
• versterking van een beroepspraktijk waarin musiceren en creatief ondernemen hand in hand gaan

De master biedt de kennis en vaardigheden die nodig zijn om leiding te geven aan muziek-educatieve projecten in verschillende culturele en sociale settingen. Het studieprogramma sluit hiermee nauw aan op de bacheloropleidingen Docent muziek en Muziek. In een tweejarig programma (120 studiepunten) wordt een praktische en reflectieve leeromgeving geboden. Muzikaal maakproces, muzikaal leiderschap en onderzoek binnen een sociaal-culturele context of op het snijvlak van binnen-/buitenschools staan centraal. De student gaat als muzikaal leider aan de slag met diverse maatschappelijke doelgroepen. De persoonlijke interesses van de student vormen hierbij het startpunt. Van hieruit richt de master zich op actuele maatschappelijke thema’s, zoals participatie en inclusie. We zoomen in op het creatieve proces en de middelen (zowel praktisch, theoretisch als onderzoeksmatig) die nodig zijn om als muzikaal leider een participerend communityproject op te zetten en te realiseren. De projecten vormen de kapstok van waaruit andere modules worden aangeboden. Individuele coachingstrajecten worden afgewisseld met werkgroepen, seminars, mastervakken, researchmodules en op de student toegesneden musiceervakken. 

Visie: participatie, verbinding, inclusie

De master gaat uit van de verbindende kracht van muziek. Muziek klinkt in ieders leven. Muziek is een voertuig voor eindeloos veel muzikaal gedrag waarbij we bewust of onbewust gezamenlijk tot beleving en betekenisgeving komen. Muziek stelt ons in staat ons te verbinden - met de wereld buiten, met anderen (een muziekfestival), met het verleden (mensen met dementie), met gebeurtenissen in een plaats of een cultuur, met je innerlijk of je emoties, en met schoonheid en esthetiek.

Muzikale inclusie
Het studieprogramma richt zich dan ook met nadruk op muzikale inclusie, op het toegankelijk maken van praktische muziekbeoefening en muzikale ervaring door en voor uiteenlopende (ook achtergestelde) groepen in de samenleving. Empowerment, sociale integratie, participatie en gelijkheid spelen een cruciale rol. Muzikale inclusie gaat uit van een gelijkwaardige deelname van alle betrokkenen ongeacht gender, culturele achtergrond, leeftijd, talent of beperking. Niet beperkingen maar mogelijkheden staan centraal.

De kern: vijf bouwstenen van muzikaal leiderschap

Muzikantschap: artistic practice, met het uitbouwen en verdiepen van de eigen muzikale expertise en signatuur; dit versterkt het muzikaal leiderschap.

Projectmanagement: chaordisch projectmanagement, kennis van leiderschapsstijlen, organisatieleer, het maken van een stakeholders-analyse en business modelling.

Muziekpedagogiek: inzichten vanuit met name de ‘positieve psychologie’ om muziekeducatieve en communityprojecten vorm te geven.

Sociaal-culturele context: inzicht in de omgevingsfactoren (op micro-, meso- en macroniveau) die van invloed zijn op de doelen en uitkomsten van het community music-project.

Onderzoek: ontwerpgericht onderzoek zoals design thinking en frame innovation.

Het project

Centraal in het studieprogramma staat het projectmatig werken. De student initieert een tweetal projecten: één in het eerste en één in het tweede jaar. De student is op zoek naar projecten die een innovatieve impuls aan het werkveld kunnen geven met participatie, verbinding en inclusie als uitgangspunt.  
Een project kan een intergenerationeel ‘koor voor jong en oud’ zijn; een project waarin vluchtelingen en buurtbewoners samen muzikale verhalen componeren; een project waarin mensen met een beperking muziek maken en gehoord worden; het opzetten van een inclusief projectensemble dat zich richt op vragen, urgenties vanuit maatschappelijke contexten, variërend van ziekenhuis tot stadswijken, of het realiseren van een muziekevenement met de bewoners van een zorginstelling en omwonenden.

Aan de hand van het project wordt gekeken wat nodig is om de expertise van de student te verdiepen en te verstevigen. Deels dient daartoe een vast studieprogramma, deels komen we tegemoet aan de individuele leervraag van de student. Dit kan betekenen dat bij de ene student het accent vooral ligt op het muziek-pedagogische deel, terwijl bij de ander het accent verschuift naar projectmanagement, verdere ontwikkeling van het muzikantschap, onderzoek of het in kaart brengen van de sociaal-culturele context. 

Voor elk project geldt: 
• zelfstandig het project initiëren, opzetten, uitvoeren en er leiding aan geven
• bewust de eigen artistieke signatuur aanspreken en inzetten
• muziekpedagogische en educatieve expertise inzetten passend bij de aard van het project
• in verbinding staan met de maatschappelijke context
• structurele samenwerkingen aangaan met betrokken stakeholders
• een projectplan ontwikkelen met een realistisch businessmodel

In het sociaal-muzikale project komen praktijk, theorie en onderzoek samen. Onder praktijk worden de muziekprojecten verstaan die de student zelf initieert en uitvoert. Het vergroten van persoonlijke muzikale expertise, muzikaal leiderschap en muzikaal handelingsrepertoire vormen daarbij de doelstellingen. Onder theorie wordt alle kennis en informatie verstaan die nodig zijn om het muzikaal leiderschap te ondersteunen en verder uit te diepen. Dit omvat onder meer: theorieën over muzikaal leiderschap, organisatie- en managementtheorie of muziektheorie. Onder onderzoek wordt ontwerpgericht onderzoek verstaan, dat wil zeggen het systematisch en geïntegreerd ontwikkelen van een oplossing voor een praktijkprobleem. Met behulp van ontwerponderzoek wordt het muzikaal leiderschap gearticuleerd en kunnen studenten hun projecten in een bredere onderzoeks-context plaatsen.

Relevantie van de master Musical Leadership

Na de opleiding ben je toegerust voor:
• het opzetten en leiding geven aan community music en muziek-educatieve projecten met een maatschappelijk draagvlak
• werken vanuit een visie op participatie, verbinding en inclusie
• hoge professionele inzetbaarheid bij culturele en educatieve instellingen, orkesten en ensembles, in community-settings en als zelfstandig ondernemer

De master sluit hiermee nauw aan op de bacheloropleiding Docent muziek en de bacheloropleiding Muziek.

Praktische informatie

Klik hier voor de deadline voor aanmelding.

Studenten die in aanmerking komen voor de master Musical Leadership zijn in bezit van een bachelordiploma Docent muziek of een bachelordiploma Muziek. Bij aanmelding dient de kandidaat een motivatiebrief, een voorstel voor muziekeducatief (community-) project en een portfolio in te leveren. Het projectvoorstel dient aan de volgende eisen te voldoen:
• het projectvoorstel is ingebed in en kent een duidelijke maatschappelijke context
• 
er zijn diverse stakeholders bij betrokken
• de student neemt de rol aan van muzikaal leider
• 
doelgroepen alsook doelstelling(en) zijn helder geformuleerd

Het toelatingsexamen bevat de volgende onderdelen:
• het pitchen van het projectvoorstel door de kandidaat
• beoordeling door de commissie van het portfolio. In het portfolio dient aantoonbaar sprake te zijn van artistieke kwaliteiten, muziek-educatieve vaardigheden en ondernemende kwaliteiten
• een toelatingsgesprek waarin motivatie, projectvoorstel en portfolio ter sprake komt

Klik hier voor de datum van het toelatingsexamen.

De master is tweejarig, voltijds en kent 120 studiepunten (2 x 60) verdeeld over vijf domeinen:
1. projecten;
2. musiceerruimte: artistic practice in samenhang met de eigen
muzikale ontwikkeling en de projecten
3. 
theorie in:
a. w
erkgroepen en thematische seminars rondom projectmanagement, muziekpedagogiek, actualiteit in het werkveld
b. intervisiebijeenkomsten rondom voortgang projecten, analyses, pitches, enz.
4. onderzoek, verbonden met de projecten
5. keuzevakken

Afronding van dit masterprogramma leidt tot de internationale graad Master of Music (MMus). 

Neem voor meer informatie contact op met Adri Schreuder

Delen