Creative Performance Lab

Inleiding
De masteropleiding van het Conservatorium van Amsterdam bereidt je voor op een gevarieerde beroepspraktijk, waarin je als musicus op het hoogste niveau kunt functioneren. Met deze veelzijdige beroepspraktijk in het achterhoofd is er alle gelegenheid om persoonlijke richting en inhoud te geven aan je studie; het zogenaamde ‘persoonlijke masterprofiel’ (PMP).

Indien je voor je hoofdvak wordt toegelaten en vervolgens geplaatst, volgt bij de start van de masterstudie een gesprek met een studieadviseur, waarin je je persoonlijke profiel nader kunt bespreken, op basis waarvan werkafspraken worden gemaakt omtrent de invulling en facilitering van je studie.

Zo’n persoonlijk masterprofiel (PMP) kan op veel verschillende manieren worden ingevuld. Er kunnen, in goed overleg met de studieleiding en vastgelegd in het studieplan, allerhande goed gemotiveerde keuzes worden gemaakt, zoals bijvoorbeeld een gerichte keuze voor de historische pendant van je instrument, voor improvisatie, het romantisch liedrepertoire, of bijvoorbeeld voor een pedagogisch profiel. En vanzelfsprekend is het ook mogelijk om je studie exclusief op je initiële hoofdvakstudie en -instrument te richten, zonder te kiezen voor een specifieke inkleuring.
 
Het Conservatorium van Amsterdam heeft echter ook enkele voorbeelden uitgewerkt voor een meer specifieke invulling van het persoonlijk masterprofiel dat je binnen je hoofdvakstudie kunt volgen. Deze profielen zijn samengesteld uit meerdere (keuze)vakken en modules. Voor sommige vakken en modules gelden daarbij aanvullende instapeisen. Deze vakken en modules zijn ook los van elkaar te volgen, geïntegreerd in je eigen individuele PMP, maar leiden in een bepaalde combinatie en samenhang tot een specialisme op het betreffende vakgebied. Het CvA biedt hiertoe de volgende specifieke profielen aan: Kamermuziek, Nieuwe muziek, Orkestspel, Creative Performance Lab en Karnatisch ritme in westerse muziek. Voor deze profielen is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar en/of gelden specifieke instapeisen. In die gevallen maakt een aanvullende auditie of selectie deel uit van de procedure. Zo’n aanvullende auditie of selectie vindt soms pas plaats nadat je bent toegelaten en geplaatst, vlak voor de zomer (mei/juni) of in de eerste maand van het nieuwe studiejaar (september). Zie hiervoor ook de per profiel geformuleerde ‘instapeisen’.

Na afsluiting van de studie ontvang je bij je masterdiploma een addendum waarop alle doorlopen vakken/modules en studiepunten zijn vermeld. Desgewenst kan het conservatorium op grond van je studieplan en doorlopen studietraject een aanvullende verklaring omtrent je persoonlijke masterprofiel aan je diploma (Master of Music) en je diploma-addendum toevoegen. Voor vragen kun je contact opnemen met het studiesecretariaat. Zij verwijzen je zo nodig door naar de coördinator van het betreffende masterprofiel, de studieadviseur of naar een van de studieleiders.

Creative Performance Lab
Creative Performance Lab (CPL) is een masterprofiel voor studenten klassiek, jazz en pop die zelf voorstellingen willen ontwikkelen en uitvoeren. In een intensieve samenwerking met je medestudenten ontwikkel je per jaar verschillende performances op het snijvlak van disciplines als muziek, theater, dans, video en live-electronics. Je wordt aangemoedigd alle talenten in te brengen die je naast muziek bezit: acteren, filmen of schrijven. Met behulp van gespecialiseerde gastdocenten leer je deze vaardigheden verkennen, op operationeel niveau brengen en uiteindelijk toepassen in de performances.

Een belangrijk aspect van CPL is dat het creatieve proces grotendeels in groepsverband plaatsvindt. Je leert je eigen ideeën samen te brengen met andere ideeën uit de groep en daaruit een coherent en kwalitatief goed eindproduct te maken, elkaar te ondersteunen en feedback te geven. De performances die daaruit ontstaan, zijn uniek omdat ze het resultaat zijn van de creatieve input van de hele groep en hebben vaak een experimenteel karakter.

Om je voor te bereiden op (ontwikkelingen in) het werkveld word je ook intensief betrokken bij de productie en promotie van de voorstellingen. Je vormt met je medestudenten een productieteam om je performances te plannen, het budget te beheren, te overleggen met techniek en publiciteitsmedewerkers. En natuurlijk denk je mee over titel, poster en persbericht voor de performance. Ook in deze vaardigheden krijg je les en begeleiding. CPL werkt ook regelmatig samen met andere kunstzinnige instellingen. Zo wordt in oktober 2016 een performance onwikkeld met en voor de internationale Cello Biënnale in het Muziekgebouw.

De CPL-cursus begint met een aantal basistrainingen op het gebied van theater, improvisatie, compositie e.d., die gegeven worden door docenten die specialist zijn op deze terreinen. daardoor word je uitgedaagd op artistieke gebieden die nieuw voor je zijn. Vervolgens bedenk je als groep een concept voor een performance; ook hierin word je begeleid door het docententeam. Als het concept en de uitvoering ervan uitgekristalliseerd zijn, ontwikkel je de voorstelling verder on samenwerking met coaches en docenten. De inhoud van de lessen wordt dus mede bepaald door je eigen interesses. In de loop van de cursus worden de performances steeds iets groter opgezet; de performance aan het eind van het tweede masterjaar wordt buiten school uitgevoerd en gepromoot.

Het Creative Performance Lab is bedoeld voor nieuwsgierige en creatieve studenten die bereid zijn om intensief in een groep samen te werken, met de sociale vaardigheden en verantwoordelijkheden die daarbij horen. Uiteraard is het belangrijk dat je je naast je hoofdvak wilt verdiepen in andere talenten op het kunstzinnige of organisatorische vak, en op conceptueel niveau over een performance wilt nadenken: de verhouding tussen de disciplines, de thematiek van het stuk, het culturele referentiekader.

* Instroom is mogelijk na toelating tot de masterhoofdvakstudie (klassiek, jazz, pop).
* In september vindt een aanvullende toelatingsronde plaats voor dit profiel, op grond van een gesprek waarin de student zijn motivatie en interesses toelicht, alsmede zijn bereidheid deel te nemen aan een creatief en productioneel groepsproces.

Hoofdvak instrument: 50
Creative Performance Lab: 30
Onderzoek: 10
Keuzevakken:
* verplicht: Building a Successful Professional Practice: 10
* andere keuzevakken: 10
Vrije ruimte: 10

CPL-team
Jaco Benckhuijsen  
Jorge Isaac 
Guusje van Deuren 

gastdocenten
Dagmar Slagmolen
Jaïr Stranders
Karina Kroft
Kenzo Kusuda
Marcel Wierckx
en anderen

Hoofd Klassiek/hoofd Jazz

Delen