Theorie der Muziek

Het hoofdvak Theorie der Muziek aan het Conservatorium van Amsterdam onderscheidt zich zowel in de bachelor- als de masterfase door de combinatie van muzisch/artistieke vorming en theoretische reflectie. Het bachelorprogramma is erop gericht de student grondige kennis, vaardigheden en inzichten te laten verwerven op het de verschillende werkterreinen van de muziektheorie - zoals analyse, contrapunt, harmonie, instrumentatie - en laat daarbij alle grote stijlperiodes aan bod komen. De studenten worden ook getraind in het lesgeven en het werken met (jonge) musici in gevarieerde praktijksessies. Bachelors zijn gekwalificeerd om onderwijs te geven aan bijvoorbeeld muziekscholen, koorscholen, hafabra-opleidingen en aan studenten in de vooropleiding en het eerste jaar van een conservatorium.

Afhankelijk van de kennis en ervaring van de student wordt besloten in welk jaar van de studie hij/zij begint. Het toelatingsexamen moet hierover uitsluitsel geven.

Het is ook mogelijk een substantieel gedeelte van het bachelorprogramma te volgen naast een andere hoofdvakstudie. Dit leidt dan tot een speciale aantekening Theorie der Muziek op het diploma voor deze hoofdvakstudie.

Eens in de maand is er voor alle studenten (bachelor en master) het 'colloquium'. Hierin worden uiteenlopende onderwerpen betreffende de muziektheorie besproken: 'work in progress' van studenten en docenten, gastsprekers van binnen en buiten het CvA, discussies, besprekingen, referaten n.a.v. publicaties, actualiteiten, controverses e.d.

Studieleider compositie, directie en muziektheorie
Michiel Schuijer

Vakgroepvertegenwoordiger
John Koslovsky

Toelatingseisen
Selectie van de kandidaten voor het toelatingsexamen geschiedt na beoordeling van een portfolio door de toelatingscommissie. Het portfolio moet voor 1 februari digitaal via het aanmeldingsformulier worden ingeleverd.

Onderdeel van dit portfolio kunnen zijn:
• harmonie-opgaven
• contrapunt-opgave
• stijlkopieën
• analyses

De kandidaten worden geadviseerd hun beste materiaal in te sturen, zodat de toelatingscommissie een goede indruk kan opdoen van hun topniveau.

Kandidaten worden tijdens het toelatingseisen gevraagd naar en getest op:
• een specifieke aanleg voor de verschillende onderdelen van de muziektheorie
• schriftelijke en mondelinge examenonderdelen op het gebied van analyse, harmonie en contrapunt
• uitgebreide toetsing van het muzikale gehoor
• redelijk spelniveau op een toetsinstrument
• beheersing van de Engelse, Duitse en Franse taal

De masteropleiding Theorie der Muziek bereidt de studenten voor op het beroep van docent theoretische vakken aan een instelling voor muziekvakonderwijs of universiteit. Deze opleiding biedt een voortgezette en vooral een meer gespecialiseerde beroepstraining en besteedt daarbij bijzondere aandacht aan de didactische, methodische en pedagogische aspecten van het doceren van het vak Muziektheorie in het hoger onderwijs. In dat kader worden onder meer uitgebreide stages op conservatoria georganiseerd. De studenten doen ook ervaring op als onderzoeker op het gebied van de muziektheorie; het onderwerp kiezen zij zelf, in overleg met hun begeleider(s). De master Theorie der Muziek stelt hoge eisen aan de muzische kwaliteiten (in het bijzonder aan speelvaardigheid en gehoor) van de studenten.

Eens in de maand is er voor alle studenten (bachelor en master) het 'colloquium'. Hierin worden uiteenlopende onderwerpen betreffende de muziektheorie besproken: 'work in progress' van studenten en docenten, gastsprekers van binnen en buiten het CvA, discussies, besprekingen, referaten n.a.v. publicaties, actualiteiten, controverses e.d.

Vakken
Hoofdvak
(80 studiepunten)
* oude muziek - analyse, schrijfkunst, literatuur
* klassieke en romantische muziek - analyse, schrijfkunst, literatuur
* muziek van de twintigste en eenentwintigste eeuw - analyse, schrijfkunst, literatuur
Een van de drie bovenstaande vakken dient als major te worden gekozen. Dit betekent dat het zich over de volle twee jaar uitstrekt. De andere twee vakken worden dan minors, af te sluiten na het eerste masterjaar.
* voortgezette methodiek van het hoofdvak, stages
* improvisatie
Onderzoek (10 studiepunten)
Keuzevakken (20 studiepunten)
Vrije ruimte (10 studiepunten)

Toelatingseisen
Selectie van de kandidaten voor het toelatingsexamen geschiedt na beoordeling van een video-opname door de toelatingscommissie. Het repertoire voor de video-opname is gelijk aan het repertoire voor het toelatingsexamen. De opname moet voor 1 februari digitaal via het aanmeldingsformulier worden ingestuurd.

* een bachelor Theorie der Muziek of gelijkwaardige vooropleiding
* een toelatingsgesprek

N.B.: ruim voor het examen moet een aantal werkstukken worden ingeleverd; overleg hierover is mogelijk met de vakgroepvertegenwoordiger.
 

Delen