Financiële verantwoording t.b.v. ANBI-status

Stichting Musici van Morgen, Amsterdam

Balans per 31 december 2020

  2020   2019  
     
Activa        
Vaste activa        
Vlottende activa        
         
Vorderingen        
Nog te ontvangen bedragen 2.479      
Liquide middelen 45.884 36.233    
  45.88438.712    

Balans per 31 december 2020

  2020   2019  
     
Passiva        
Eigen vermogen 35.490   37.762  
         
Kortlopende schulden        
Nog te betalen CvA Online 9.443      
Overige schulden 951   950  
    45.884   38.712

Staat van baten en lasten over het boekjaar 2020

  2020   2019  
     
Baten        
Studenten- en docentenbijdragen 1.668   16.533  
Rente        
Giften        
    1.668   16.533
         
Lasten        
Cursussen e.d. 2.748   3.603  
Overige lasten 1.192   1.205  
    3.940   4.808
         
Saldo   -2.272   11.725

Balans per 31 december 2019

  2019   2018  
     
Activa        
Vaste activa        
Vlottende activa        
         
Vorderingen        
Nog te ontvangen bedragen 2.479      
Liquide middelen 36.233 70.524    
  38.71270.524    

Balans per 31 december 2019

  2019   2018  
     
Passiva        
Eigen vermogen 37.762   26.037  
         
Kortlopende schulden        
Overige schulden 950   44.487  
    38.712   70.524

Staat van baten en lasten over het boekjaar 2019

  2019   2018  
     
Baten        
Studenten- en docentenbijdragen 16.533   17.416  
Rente        
Giften        
    16.533   17.416
         
Lasten        
Cursussen e.d. 3.603   8.209  
Overige lasten 1.205   1.247  
    4.808   9.456
         
Saldo   11.725   7.960

Balans per 31 december 2018

  2018   2017  
     
Activa        
Vaste activa        
Vlottende activa        
         
Liquide middelen   70.524   50.522
    70.524   50.522

Balans per 31 december 2018

  2018   2017  
     
Passiva        
Eigen vermogen 26.037   18.077  
         
Kortlopende schulden        
Overige schulden 44.487   32.445  
    70.524   50.522

Staat van baten en lasten over het boekjaar 2018

  2018   2017  
     
Baten        
Studenten- en docentenbijdragen 17.416   2.648  
Rente        
Giften        
    17.416   2.648
         
Lasten        
Cursussen e.d. 8.209   18.419  
Overige lasten 1.247   1.293  
    9.456   19.712
         
Saldo   7.960   -17.064

Balans per 31 december 2016

  2016   2015  
     
Activa        
Vaste activa        
Vlottende activa        
         
Liquide middelen   54.776   52.166
    54.776   52.166

Balans per 31 december 2016

  2016   2015  
     
Passiva        
Eigen vermogen 35.141   44.953  
         
Kortlopende schulden        
Overige schulden 19.635   7.214  
    54.776   52.166

Staat van baten en lasten over het boekjaar 2016

  2016   2015  
     
Baten        
Studenten- en docentenbijdragen 2.819   2.596  
Rente        
Giften     21.508  
    2.819   24.104
         
Lasten        
Cursussen e.d. 11.372   6.849  
Overige lasten 1.258   1.532  
    12.630   8.381
         
Saldo   -9.811   15.723

Balans per 31 december 2015

  2015   2014  
     
Activa        
Vaste activa        
Vlottende activa        
         
Liquide middelen   52.166   30.138
    52.166   30.138

Balans per 31 december 2015

  2015   2014  
     
Passiva        
Eigen vermogen 44.953   29.230  
         
Kortlopende schulden        
Overige schulden 7.214   908  
    52.166   30.138

Staat van baten en lasten over het boekjaar 2015

  2015   2014  
     
Baten        
Studenten- en docentenbijdragen 2.596   2.343  
Rente        
Giften 21.508   908  
    24.104   3.250
         
Lasten        
Cursussen e.d. 6.849   7.810  
Overige lasten 1.532   1.384  
    8.381   9.194
         
Saldo   15.723   -5.944

Balans per 31 december 2014

  2014   2013  
     
Activa        
Vaste activa        
Vlottende activa        
         
Liquide middelen   30.138   36.082
    30.138   36.082

Balans per 31 december 2014

  2014   2013  
     
Passiva        
Eigen vermogen 29.230   35.174  
         
Kortlopende schulden        
Overige schulden 908   908  
    30.138   36.082

Staat van baten en lasten over het boekjaar 2014

  2014   2013  
     
Baten        
Studenten- en docentenbijdragen 2.343   3.420  
Rente        
Giften 908   7.908  
    3.250   11.328
         
Lasten        
Cursussen e.d. 7.810   4.762  
Overige lasten 1.384   1.257  
    9.194   6.019
         
Saldo   -5.944   5.309

Algemene toelichting

Algemeen

Doelstelling

De stichting heeft ten doel:
* het verwerven, beheren en besteden van fondsen strekkende tot financiering van niet subsidiabele uitgaven ten behoeve van het muziekvakonderwijs aan het Conservatorium van Amsterdam, en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevordelijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

Grondslagen van waardering en van bepaling van het resultaat

Algemeen
Voor zover niet anders is vermeld, zijn de activa, de vorderingen en de schulden tegen nominale waarde opgenomen.

Resultaatbepaling

a. Baten
Onder baten worden verstaan de van de docenten en studenten ontvangen bijdragen, de ontvangen c.q. te ontvangen renten en overige baten die betrekking hebben op het boekjaar.

b. Lasten
Onder lasten worden verstaan de op het boekjaar drukkende kosten en niet gesubsidieerde kosten van het Conservatorium van Amsterdam, de laatste voor zover deze bekend zijn en hiervoor door het bestuur van de stichting goedkeuringen zijn verleend.

 

Delen