Gezondheid en veiligheid

Gezondheid
Het vak van uitvoerend musicus stelt naast artistieke ook hoge fysieke en mentale eisen. Voor een goed doorlopen van de opleiding en de verdere carrière is het daarom belangrijk dat studenten zich een verantwoorde manier van werken eigen maken. Het Conservatorium van Amsterdam heeft daarom een speciaal op muziekstudenten toegesneden gezondheidszorgprogramma ontwikkeld. 

Studentendecaan
De studentendecaan is er voor hulp aan studenten bij praktische en juridische aspecten van de studie. Ook voor problemen van persoonlijke aard kunnen studenten bij de studentendecaan terecht.

Sociale veiligheid
Het Conservatorium van Amsterdam werkt op verschillende manieren aan het bevorderen van een veilig en prettig studie- en werkklimaat. Voor studenten en medewerkers die geconfronteerd worden met (seksuele) intimidatie, pesten of ander ongewenst gedrag staan er verschillende vertrouwenspersonen klaar. Ook is er een Gedragscode. Meer over sociale veiligheid.

Delen