17.08.18, 13:30 hrs.
Ambassade van de Vrije Geest
18.08.18, 16:00 hrs.
Artis
18.08.18, 16:00 hrs.
De Hermitage
18.08.18, 16:30 hrs.
Conservatorium Hotel
19.08.18, 11:30 hrs.
Papagenohuis
20.08.18, 14:30 hrs.
Oosterkerk Amsterdam
21.08.18, 18:30 hrs.
Foodhallen
23.08.18, 10:30 hrs.
23.08.18, 17:30 hrs.
Nemo
24.08.18, 14:30 hrs.
Oosterkerk Amsterdam
25.08.18, 11:00 hrs.
Conservatorium van Amsterdam
25.08.18, 16:00 hrs.
Artis
25.08.18, 16:30 hrs.
Conservatorium Hotel
26.08.18, 11:30 hrs.
Papagenohuis
26.08.18, 11:30 hrs.
Conservatorium van Amsterdam
27.08.18, 13:00 hrs.
Sweelinckzaal, Conservatorium van Amsterdam
28.08.18, 18:30 hrs.
Foodhallen
29.08.18, 13:00 hrs.
Sweelinckzaal, Conservatorium van Amsterdam
29.08.18, 19:30 hrs.
30.08.18, 17:45 hrs.
Nemo
01.09.18, 14:00 hrs.
02.09.18, 14:00 hrs.
17.09.18, 10:00 hrs.
Conservatorium van Amsterdam
18.09.18, 10:00 hrs.
Conservatorium van Amsterdam
19.09.18, 10:00 hrs.
Conservatorium van Amsterdam
20.09.18, 19:30 hrs.
Bernard Haitinkzaal, Conservatorium van Amsterdam
24.09.18, 17:00 hrs.
Amsterdam Blue Note, Conservatorium van Amsterdam
24.09.18, 19:00 hrs.
Amsterdam Blue Note, Conservatorium van Amsterdam
06.10.18, 11:00 hrs.
Amsterdam Blue Note, Conservatorium van Amsterdam
19.10.18, 20:00 hrs.
Muziekgebouw aan 't IJ
20.10.18, 11:00 hrs.
Amsterdam Blue Note, Conservatorium van Amsterdam
21.10.18, 20:00 hrs.
Muziekgebouw aan 't IJ
26.10.18, 20:00 hrs.
Muziekgebouw aan 't IJ
22.12.18, 09:00 hrs.
Conservatorium van Amsterdam
Share