header-agenda2020.jpg
26.11.20, 10:45 hrs.
Rosa Spierhuis
28.11.20, 15:00 hrs.
Grote Kerk
28.11.20, 16:30 hrs.
Grote Kerk
28.11.20, 18:45 hrs.
Bimhuis
28.11.20, 20:45 hrs.
Bimhuis
28.11.20, 22:45 hrs.
Bimhuis
30.11.20, 18:30 hrs.
Bimhuis
30.11.20, 20:30 hrs.
Bimhuis
01.12.20, 19:00 hrs.
Amsterdam Blue Note, Conservatorium van Amsterdam
01.12.20, 20:00 hrs.
Oosterkerk Amsterdam
02.12.20, 14:00 hrs.
Concertzender
06.12.20, 11:00 hrs.
Cultureel Centrum Onder de Linden
06.12.20, 15:00 hrs.
Bernard Haitinkzaal, Conservatorium van Amsterdam
06.12.20, 16:15 hrs.
Singer Laren
10.12.20, 20:00 hrs.
Ontmoetingskerk
12.12.20, 13:00 hrs.
13.12.20, 11:00 hrs.
Huis de Pinto
13.12.20, 15:00 hrs.
Kleine Kerk
17.12.20, 12:30 hrs.
Plein van Siena
18.12.20, 13:30 hrs.
Embassy of the Free Mind
18.12.20, 14:30 hrs.
Oosterkerk Amsterdam
19.12.20, 10:30 hrs.
't Huis aan de Poel
21.01.21, 16:00 hrs.
Melkweg
Share