19.10.18, 12:30 hrs.
Bernard Haitinkzaal, Conservatorium van Amsterdam
19.10.18, 13:30 hrs.
Embassy of the Free Mind
19.10.18, 14:30 hrs.
Oosterkerk Amsterdam
19.10.18, 19:30 hrs.
Bernard Haitinkzaal, Conservatorium van Amsterdam
20.10.18, 11:00 hrs.
Amsterdam Blue Note, Conservatorium van Amsterdam
20.10.18, 16:30 hrs.
Conservatorium Hotel
21.10.18, 11:30 hrs.
21.10.18, 11:30 hrs.
Papagenohuis
21.10.18, 14:00 hrs.
Muziekgebouw aan 't IJ
21.10.18, 17:00 hrs.
Muziekgebouw aan 't IJ
23.10.18, 18:30 hrs.
Foodhallen
24.10.18, 12:30 hrs.
Sweelinckzaal, Conservatorium van Amsterdam
26.10.18, 16:30 hrs.
Sweelinckzaal, Conservatorium van Amsterdam
26.10.18, 20:15 hrs.
Muziekgebouw aan 't IJ
28.10.18, 14:00 hrs.
Theaterzaal, Conservatorium van Amsterdam
28.10.18, 15:30 hrs.
Conservatorium Hotel
29.10.18, 20:00 hrs.
Amsterdam Blue Note, Conservatorium van Amsterdam
30.10.18, 19:30 hrs.
Sweelinckzaal, Conservatorium van Amsterdam
31.10.18, 12:30 hrs.
Bernard Haitinkzaal, Conservatorium van Amsterdam
31.10.18, 19:00 hrs.
Amsterdam Blue Note, Conservatorium van Amsterdam
01.11.18, 09:30 hrs.
Paradiso
01.11.18, 12:15 hrs.
AMC
01.11.18, 12:30 hrs.
Muziekgebouw aan 't IJ
01.11.18, 16:00 hrs.
Amsterdam Blue Note, Conservatorium van Amsterdam
02.11.18, 17:00 hrs.
Openbare Bibliotheek Amsterdam
03.11.18, 16:30 hrs.
Conservatorium Hotel
03.11.18, 19:00 hrs.
Het Scheepvaartmuseum
03.11.18, 23:00 hrs.
Bimhuis
05.11.18, 19:00 hrs.
Amsterdam Blue Note, Conservatorium van Amsterdam
06.11.18, 19:00 hrs.
Amsterdam Blue Note, Conservatorium van Amsterdam
13.11.18, 12:00 hrs.
Waalse Kerk
13.11.18, 19:30 hrs.
Sweelinckzaal, Conservatorium van Amsterdam
14.11.18, 19:00 hrs.
Amsterdam Blue Note, Conservatorium van Amsterdam
16.11.18, 13:30 hrs.
Embassy of the Free Mind
19.11.18, 19:30 hrs.
Amsterdam Blue Note, Conservatorium van Amsterdam
19.11.18, 19:30 hrs.
Amsterdam Blue Note, Conservatorium van Amsterdam
21.11.18, 19:00 hrs.
Amsterdam Blue Note, Conservatorium van Amsterdam
27.11.18, 19:00 hrs.
Amsterdam Blue Note, Conservatorium van Amsterdam
28.11.18, 19:00 hrs.
Amsterdam Blue Note, Conservatorium van Amsterdam
01.12.18, 20:00 hrs.
Bimhuis
11.12.18, 12:00 hrs.
Waalse Kerk
12.12.18, 19:00 hrs.
Amsterdam Blue Note, Conservatorium van Amsterdam
13.12.18, 19:30 hrs.
Sweelinckzaal, Conservatorium van Amsterdam
19.12.18, 19:00 hrs.
Amsterdam Blue Note, Conservatorium van Amsterdam
20.12.18, 16:30 hrs.
Bernard Haitinkzaal, Conservatorium van Amsterdam
21.12.18, 13:30 hrs.
Embassy of the Free Mind
22.12.18, 09:00 hrs.
Conservatorium van Amsterdam
08.01.19, 12:00 hrs.
Waalse Kerk
16.01.19, 19:00 hrs.
Amsterdam Blue Note, Conservatorium van Amsterdam
16.01.19, 19:30 hrs.
Sweelinckzaal, Conservatorium van Amsterdam
23.01.19, 19:00 hrs.
Amsterdam Blue Note, Conservatorium van Amsterdam
12.02.19, 12:00 hrs.
Waalse Kerk
13.02.19, 19:30 hrs.
Sweelinckzaal, Conservatorium van Amsterdam
12.03.19, 12:00 hrs.
Waalse Kerk
20.03.19, 19:30 hrs.
Sweelinckzaal, Conservatorium van Amsterdam
09.04.19, 12:00 hrs.
Waalse Kerk
17.04.19, 19:30 hrs.
Sweelinckzaal, Conservatorium van Amsterdam
14.05.19, 12:00 hrs.
Waalse Kerk
15.05.19, 19:30 hrs.
Sweelinckzaal, Conservatorium van Amsterdam
18.06.19, 12:00 hrs.
Waalse Kerk
Share