Skip to main content
 header-agenda2020.jpg
04.10.22, 12:15 hrs.
AMC Stiltecentrum
04.10.22, 12:30 hrs.
De Thomas
04.10.22, 20:00 hrs.
Oosterkerk Amsterdam
05.10.22, 20:00 hrs.
Cinetol
07.10.22, 18:00 hrs.
Amare
07.10.22, 20:00 hrs.
Garage Noord
08.10.22, 14:00 hrs.
Centrum Schalkwijk
09.10.22, 10:00 hrs.
Sweelinckzaal, Conservatorium van Amsterdam
09.10.22, 10:00 hrs.
Conservatorium van Amsterdam
09.10.22, 11:00 hrs.
Huis de Pinto
09.10.22, 12:30 hrs.
Papagenohuis
09.10.22, 15:00 hrs.
Kleine Kerk
10.10.22, 15:30 hrs.
Amsterdam Blue Note, Conservatorium van Amsterdam
11.10.22, 15:30 hrs.
Amsterdam Blue Note, Conservatorium van Amsterdam
13.10.22, 12:15 hrs.
VUmc kapel
13.10.22, 16:30 hrs.
SOOP
13.10.22, 19:30 hrs.
Amsterdam Blue Note, Conservatorium van Amsterdam
14.10.22, 12:30 hrs.
Bernard Haitinkzaal, Conservatorium van Amsterdam
14.10.22, 19:30 hrs.
Bitterzoet
15.10.22, 16:00 hrs.
Sweelinckzaal, Conservatorium van Amsterdam
16.10.22, 11:30 hrs.
Papagenohuis
20.10.22, 09:00 hrs.
Sweelinckzaal, Conservatorium van Amsterdam
20.10.22, 12:30 hrs.
Plein van Siena
21.10.22, 09:00 hrs.
Sweelinckzaal, Conservatorium van Amsterdam
21.10.22, 13:30 hrs.
Embassy of the Free Mind
21.10.22, 15:00 hrs.
Oosterkerk Amsterdam
21.10.22, 20:00 hrs.
Rosa Spierhuis
23.10.22, 11:30 hrs.
Papagenohuis
23.10.22, 15:00 hrs.
Muziekgebouw aan 't IJ
26.10.22, 19:00 hrs.
Amsterdam Blue Note, Conservatorium van Amsterdam
27.10.22, 17:00 hrs.
Sheraton Hotel Schiphol
28.10.22, 17:00 hrs.
Openbare Bibliotheek Amsterdam
28.10.22, 20:15 hrs.
Muziekgebouw aan 't IJ
29.10.22, 16:30 hrs.
Grote Kerk
30.10.22, 11:30 hrs.
Papagenohuis
30.10.22, 11:30 hrs.
OBA de Hallen
30.10.22, 12:00 hrs.
Openbare Bibliotheek Amsterdam
05.11.22, 13:15 hrs.
Amsterdam Blue Note, Conservatorium van Amsterdam
17.11.22, 12:30 hrs.
Concertgebouw
19.11.22, 11:00 hrs.
Q-Factory
26.11.22, 10:30 hrs.
Conservatorium van Amsterdam
27.01.23, 20:15 hrs.
Muziekgebouw aan 't IJ
03.02.23, 20:15 hrs.
Muziekgebouw aan 't IJ
02.04.23, 15:00 hrs.
Muziekgebouw aan 't IJ
Share