12.12.18, 12:30 hrs.
Concertgebouw
12.12.18, 12:30 hrs.
Sweelinckzaal, Conservatorium van Amsterdam
12.12.18, 19:00 hrs.
Amsterdam Blue Note, Conservatorium van Amsterdam
12.12.18, 19:30 hrs.
Sweelinckzaal, Conservatorium van Amsterdam
13.12.18, 12:15 hrs.
Kapelzaal VUmc ziekenhuis
13.12.18, 12:30 hrs.
Bernard Haitinkzaal, Conservatorium van Amsterdam
13.12.18, 19:30 hrs.
Sweelinckzaal, Conservatorium van Amsterdam
13.12.18, 20:30 hrs.
Theaterzaal, Conservatorium van Amsterdam
14.12.18, 11:00 hrs.
Amsterdam Blue Note, Conservatorium van Amsterdam
14.12.18, 12:30 hrs.
Bernard Haitinkzaal, Conservatorium van Amsterdam
14.12.18, 14:30 hrs.
Oosterkerk Amsterdam
14.12.18, 19:30 hrs.
Amsterdam Blue Note, Conservatorium van Amsterdam
14.12.18, 19:30 hrs.
Sweelinckzaal, Conservatorium van Amsterdam
14.12.18, 23:00 hrs.
Bimhuis
15.12.18, 13:20 hrs.
TivoliVredenburg
15.12.18, 14:00 hrs.
Noorderkerk Amsterdam
15.12.18, 15:00 hrs.
Amsterdam Blue Note, Conservatorium van Amsterdam
15.12.18, 16:00 hrs.
Sweelinckzaal, Conservatorium van Amsterdam
15.12.18, 16:30 hrs.
Conservatorium Hotel
15.12.18, 17:20 hrs.
Muziekgebouw aan 't IJ
15.12.18, 17:20 hrs.
TivoliVredenburg
15.12.18, 19:30 hrs.
Sweelinckzaal, Conservatorium van Amsterdam
15.12.18, 19:30 hrs.
Bernard Haitinkzaal, Conservatorium van Amsterdam
16.12.18, 11:30 hrs.
Papagenohuis
16.12.18, 12:00 hrs.
Openbare Bibliotheek Amsterdam
16.12.18, 13:20 hrs.
Muziekgebouw aan 't IJ
16.12.18, 14:00 hrs.
Sweelinckzaal, Conservatorium van Amsterdam
16.12.18, 14:00 hrs.
Bernard Haitinkzaal, Conservatorium van Amsterdam
17.12.18, 10:00 hrs.
Theaterzaal, Conservatorium van Amsterdam
17.12.18, 19:30 hrs.
Q-Factory
17.12.18, 19:30 hrs.
Bernard Haitinkzaal, Conservatorium van Amsterdam
18.12.18, 14:00 hrs.
Sweelinckzaal, Conservatorium van Amsterdam
18.12.18, 18:00 hrs.
ROC van Amsterdam
18.12.18, 19:30 hrs.
Bernard Haitinkzaal, Conservatorium van Amsterdam
19.12.18, 12:30 hrs.
Sweelinckzaal, Conservatorium van Amsterdam
19.12.18, 19:00 hrs.
Amsterdam Blue Note, Conservatorium van Amsterdam
19.12.18, 19:30 hrs.
Sweelinckzaal, Conservatorium van Amsterdam
20.12.18, 12:30 hrs.
Plein van Siena
20.12.18, 16:30 hrs.
Bernard Haitinkzaal, Conservatorium van Amsterdam
20.12.18, 19:30 hrs.
Bernard Haitinkzaal, Conservatorium van Amsterdam
20.12.18, 19:30 hrs.
Sweelinckzaal, Conservatorium van Amsterdam
21.12.18, 13:30 hrs.
Embassy of the Free Mind
21.12.18, 15:30 hrs.
Conservatorium Hotel
21.12.18, 19:30 hrs.
Sweelinckzaal, Conservatorium van Amsterdam
22.12.18, 09:00 hrs.
Conservatorium van Amsterdam
23.12.18, 11:30 hrs.
Papagenohuis
23.12.18, 11:30 hrs.
Papagenohuis
23.12.18, 15:30 hrs.
Conservatorium Hotel
03.01.19, 12:15 hrs.
AMC Stiltecentrum
08.01.19, 12:00 hrs.
Waalse Kerk
08.01.19, 18:30 hrs.
10.01.19, 19:30 hrs.
Sweelinckzaal, Conservatorium van Amsterdam
11.01.19, 15:30 hrs.
Bernard Haitinkzaal, Conservatorium van Amsterdam
11.01.19, 19:30 hrs.
Bernard Haitinkzaal, Conservatorium van Amsterdam
12.01.19, 16:00 hrs.
Sweelinckzaal, Conservatorium van Amsterdam
13.01.19, 12:00 hrs.
Bernard Haitinkzaal, Conservatorium van Amsterdam
16.01.19, 19:00 hrs.
Amsterdam Blue Note, Conservatorium van Amsterdam
16.01.19, 19:30 hrs.
Sweelinckzaal, Conservatorium van Amsterdam
17.01.19, 19:30 hrs.
Sweelinckzaal, Conservatorium van Amsterdam
19.01.19, 10:30 hrs.
Conservatorium van Amsterdam
21.01.19, 19:30 hrs.
Theaterzaal, Conservatorium van Amsterdam
22.01.19, 12:00 hrs.
Amsterdam Blue Note, Conservatorium van Amsterdam
23.01.19, 19:00 hrs.
Amsterdam Blue Note, Conservatorium van Amsterdam
02.02.19, 11:00 hrs.
Q-Factory
07.02.19, 19:30 hrs.
Sweelinckzaal, Conservatorium van Amsterdam
12.02.19, 12:00 hrs.
Waalse Kerk
13.02.19, 19:30 hrs.
Sweelinckzaal, Conservatorium van Amsterdam
22.02.19, 19:30 hrs.
Amsterdam Blue Note, Conservatorium van Amsterdam
03.03.19, 12:00 hrs.
Sweelinckzaal, Conservatorium van Amsterdam
06.03.19, 19:30 hrs.
Bernard Haitinkzaal, Conservatorium van Amsterdam
07.03.19, 19:30 hrs.
Sweelinckzaal, Conservatorium van Amsterdam
08.03.19, 19:30 hrs.
Bernard Haitinkzaal, Conservatorium van Amsterdam
12.03.19, 12:00 hrs.
Waalse Kerk
20.03.19, 19:30 hrs.
Sweelinckzaal, Conservatorium van Amsterdam
27.03.19, 19:30 hrs.
Sweelinckzaal, Conservatorium van Amsterdam
09.04.19, 12:00 hrs.
Waalse Kerk
11.04.19, 19:30 hrs.
Sweelinckzaal, Conservatorium van Amsterdam
14.04.19, 16:30 hrs.
Sweelinckzaal, Conservatorium van Amsterdam
17.04.19, 19:30 hrs.
Sweelinckzaal, Conservatorium van Amsterdam
26.04.19, 19:30 hrs.
Bernard Haitinkzaal, Conservatorium van Amsterdam
03.05.19, 14:00 hrs.
Sweelinckzaal, Conservatorium van Amsterdam
09.05.19, 19:30 hrs.
Sweelinckzaal, Conservatorium van Amsterdam
12.05.19, 12:00 hrs.
Sweelinckzaal, Conservatorium van Amsterdam
14.05.19, 12:00 hrs.
Waalse Kerk
14.05.19, 19:30 hrs.
Sweelinckzaal, Conservatorium van Amsterdam
15.05.19, 19:30 hrs.
Sweelinckzaal, Conservatorium van Amsterdam
16.05.19, 19:30 hrs.
Bernard Haitinkzaal, Conservatorium van Amsterdam
21.05.19, 19:30 hrs.
Sweelinckzaal, Conservatorium van Amsterdam
06.06.19, 19:30 hrs.
Sweelinckzaal, Conservatorium van Amsterdam
18.06.19, 12:00 hrs.
Waalse Kerk
Share