header-agenda2020.jpg
09.04.20, 12:15 hrs.
Kapelzaal VUmc ziekenhuis
09.04.20, 12:30 hrs.
Muziekgebouw aan 't IJ
09.04.20, 20:00 hrs.
09.04.20, 23:00 hrs.
11.04.20, 20:00 hrs.
Amsterdam Blue Note, Conservatorium van Amsterdam
12.04.20, 11:00 hrs.
Huis de Pinto
12.04.20, 12:00 hrs.
Huis van de Wijk Buitenveldert
12.04.20, 15:30 hrs.
Conservatorium Hotel
14.04.20, 19:00 hrs.
Amsterdam Blue Note, Conservatorium van Amsterdam
14.04.20, 19:30 hrs.
Sweelinckzaal, Conservatorium van Amsterdam
15.04.20, 12:30 hrs.
Sweelinckzaal, Conservatorium van Amsterdam
15.04.20, 18:30 hrs.
Sweelinckzaal, Conservatorium van Amsterdam
16.04.20, 12:30 hrs.
Plein van Siena
16.04.20, 15:00 hrs.
Amsterdam Blue Note, Conservatorium van Amsterdam
17.04.20, 13:30 hrs.
Embassy of the Free Mind
17.04.20, 17:00 hrs.
Openbare Bibliotheek Amsterdam
18.04.20, 16:00 hrs.
Sweelinckzaal, Conservatorium van Amsterdam
18.04.20, 16:30 hrs.
Conservatorium Hotel
18.04.20, 16:30 hrs.
Grote Kerk
19.04.20, 11:30 hrs.
Papagenohuis
20.04.20, 19:30 hrs.
Sweelinckzaal, Conservatorium van Amsterdam
20.04.20, 19:30 hrs.
Bernard Haitinkzaal, Conservatorium van Amsterdam
21.04.20, 19:00 hrs.
Amsterdam Blue Note, Conservatorium van Amsterdam
21.04.20, 19:30 hrs.
Bernard Haitinkzaal, Conservatorium van Amsterdam
22.04.20, 12:30 hrs.
Bernard Haitinkzaal, Conservatorium van Amsterdam
22.04.20, 18:00 hrs.
ROCvA Da Costastraat
22.04.20, 18:30 hrs.
Sweelinckzaal, Conservatorium van Amsterdam
23.04.20, 20:00 hrs.
24.04.20, 12:30 hrs.
Bernard Haitinkzaal, Conservatorium van Amsterdam
24.04.20, 14:30 hrs.
Oosterkerk Amsterdam
25.04.20, 13:00 hrs.
Centrum Schalkwijk
25.04.20, 14:00 hrs.
Sweelinckzaal, Conservatorium van Amsterdam
26.04.20, 11:30 hrs.
Conservatorium Hotel
26.04.20, 11:30 hrs.
OBA de Hallen
26.04.20, 11:30 hrs.
Papagenohuis
26.04.20, 14:00 hrs.
Centrum Schalkwijk
26.04.20, 15:30 hrs.
Conservatorium Hotel
26.04.20, 21:00 hrs.
28.04.20, 12:30 hrs.
Thomas Open
Share