Paragraaf 8 Vrijstelling

Artikel 24 Vrijstelling van tentamens

24.1 De examencommissie kan op verzoek van de desbetreffende student en voorstel van de desbetreffende studieadviseur/studieleider vrijstelling verlenen van een tentamen van een in artikel 12 resp. artikel 14 of 15 genoemd onderdeel indien de student voldoet aan één van de volgende voorwaarden:
i. een behaald tentamen van een qua inhoud en studielast overeenkomstig onderdeel van een vergelijkbare hogere beroepsopleiding in Nederland
ii. een behaald tentamen van een qua inhoud en studielast overeenkomstig onderdeel van een vergelijkbare universitaire opleiding in Nederland
iii. een bewijs van tenminste een, door de examencommissie te bepalen, aantal jaren werk op een voor het desbetreffende tentamen relevant terrein c.q. in een voor het desbetreffende tentamen relevant beroep
iv. een behaald tentamen van een qua inhoud en studielast overeenkomstig onderdeel van een vergelijkbare opleiding uit het buitenland, eventueel na door een Nuffic-diplomavergelijkingscommissie gelijkgesteld aan een vergelijkbare opleiding in Nederland

24.2 Het vrijstellingsverzoek kan in principe worden gedaan in september en oktober, voor de vakken in het curriculum van het lopende studiejaar.

24.3 Het voorstel van de studieadviseur/studieleider wordt gedaan op het daartoe bestemde formulier en gaat vergezeld van de nodige bewijsstukken.

24.4 Wanneer aan een student vrijstelling van een of meer tentamens is verleend, neemt de student geen deel aan het onderwijs dat op dit tentamen voorbereidt.

Delen