Paragraaf 7 Tentamenuitslag

Artikel 21 Vaststelling en bekendmaking uitslag

21.1 De examinator stelt na het afnemen van een mondeling/praktisch/uitvoerend tentamen de uitslag vast en reikt de student een desbetreffende schriftelijke verklaring uit, voorzien van een motivering.

21.2 De examinator stelt de uitslag van een schriftelijk tentamen vast binnen dertig dagen na de dag waarop het is afgelegd en verschaft de administratie van het conservatorium de nodige gegevens ten behoeve van de uitreiking van het schriftelijk bewijsstuk omtrent de uitslag aan de student.

21.3. Op de schriftelijke verklaring omtrent de uitslag van een tentamen wordt de student gewezen op het inzagerecht, bedoeld in art. 23.

21.4 De examinator is verantwoordelijk voor het via een verslagblad tijdig doorgeven van de behaalde resultaten van studenten aan de administratie van het conservatorium.

Artikel 22 Geldigheidsduur

De geldigheidsduur van behaalde onderdelen is over het algemeen zes jaren. Na deze periode echter kunnen studiepunten alleen vervallen als getoetste kennis, inzicht en vaardigheden aantoonbaar verouderd zijn. De examencommissie kan, op basis van een gemotiveerd voorstel van een docent met betrekking tot een onderdeel waarvan het tentamen langer dan zes jaar geleden is behaald en de studiepunten wegens bovengenoemde reden vervallen zijn, een aanvullend dan wel vervangend tentamen opleggen.

Artikel 23 Inzagerecht

Gedurende tenminste dertig dagen na de bekendmaking van de uitslag van een schriftelijk tentamen krijgt de student op zijn of haar verzoek inzage in zijn of haar beoordeeld werk. Tevens wordt hem of haar op zijn of haar verzoek tegen kostprijs een kopie verschaft van dat werk.

Delen