Paragraaf 6 Afleggen van tentamens

Artikel 16 Volgorde van tentamens

16.1 Aan tentamens kan niet eerder worden deelgenomen dan nadat alle bijbehorende tentamens uit vorige periodes dan wel studiejaren van datzelfde vak zijn gehaald, tenzij het curriculum van een bepaald vak dit uitdrukkelijk toestaat, zulks als beschreven in de studiegids.

16.2 Op verzoek van de student kan de examencommissie hem of haar toelaten tot het afleggen van bepaalde tentamens van de postpropedeuse nog voordat hij of zij het propedeutisch examen heeft gehaald, onder de volgende voorwaarden:
i. de student heeft van de propedeuse tenminste die onderdelen gehaald waardoor hij of zij niet in aanmerking komt voor een bindend afwijzend studieadvies als bedoeld in artikel 13
ii. de toelating kan uitsluitend betreffen het afleggen van de tentamens van die onderdelen waarvan het bijbehorende propedeutisch tentamen reeds door de student is behaald
iii. de toelating geldt voor een daarbij te bepalen termijn van ten hoogste twaalf maanden.

Artikel 17 Tijdvakken en frequentie tentamens; herkansingen

17.1 Van de in artikel 12 en artikel 14 genoemde onderdelen wordt binnen het cursusjaar waarin het tentamen plaatsvindt tenminste eenmaal de gelegenheid gegeven een hertentamen af te leggen. De tentamens en herkansingen van de onderdelen genoemd in artikel 12 hebben geen invloed op de in artikel 13 genoemde termijnen waarbinnen het vereiste aantal punten in elke categorie vakken behaald moet zijn in het licht van de daar omschreven regeling afwijzend bindend studieadvies.

17.2 In afwijking van het bepaalde in het eerste lid wordt tot het afleggen van het tentamen van een onderdeel, waarvan het onderwijs in een bepaald studiejaar niet is gegeven, in dat jaar slechts eenmaal de gelegenheid gegeven.

17.3 Studenten kunnen maximaal tweemaal deelnemen aan een onderwijsonderdeel. Indien daarna het onderwijsonderdeel nog niet is afgesloten, moet de student in overleg met de studieleiding op eigen gelegenheid de voor het tentamen benodigde kennis verwerven teneinde het onderwijsonderdeel alsnog te kunnen afsluiten.

Artikel 18 Overgangstentamen voor de overgang van het eerste naar het tweede studiejaar van de masteropleiding

18.1 Aan het eind van het eerste studiejaar in de masteropleiding wordt een overgangstentamen afgelegd. Indien het resultaat van het overgangstentamen niet voldoende is, heeft de kandidaat recht op een herkansing in de herkansingsweek eind augustus van hetzelfde studiejaar. Indien het overgangstentamen buiten de examenperiode van mei t/m juli plaatsvindt, zal de herkansing binnen twee maanden na het overgangstentamen waarvoor de kandidaat gezakt is plaatsvinden.

18.2 Deelname aan het onderwijs en de toetsingsmogelijkheden van het tweede jaar van de masteropleiding is uitsluitend mogelijk nadat het overgangstentamen van het eerste naar het tweede jaar van de opleiding met goed gevolg is afgesloten.

18.3 Indien een kandidaat zonder geldige reden (zie voor geldige redenen artikel 13.2 van deze regeling) niet is opgekomen voor het overgangstentamen, vervalt ook het recht op het herexamen.

Artikel 19 Vorm van de tentamens

19.1 De tentamens van de onderdelen, genoemd in artikel 12 en artikel 14, worden afgelegd op de in de studiegids aangegeven wijze. Op verzoek van de student kan de examencommissie toestaan dat een tentamen op een andere wijze dan vorenbedoeld wordt afgelegd.

19.2 Aan lichamelijk of zintuiglijk gehandicapte studenten wordt, op basis van maatwerk, in overleg met de studiebegeleider en na goedkeuring van de examencommissie, de gelegenheid geboden de tentamens op een zoveel mogelijk aan hun individuele handicap aangepaste wijze af te leggen. De examencommissie wint zo nodig deskundig advies in alvorens te beslissen.

Artikel 20 Mondelinge en praktische tentamens

20.1 Mondeling c.q. praktisch/uitvoerend wordt niet meer dan één persoon tegelijk getentamineerd, tenzij het karakter van het tentamen daar aanleiding toe geeft of de examencommissie anders heeft bepaald.

20.2 Het mondeling c.q. praktisch/uitvoerend afnemen van de eindexamens, de researchpresentatie en het overhangstentamen master is openbaar, tenzij de examencommissie of de aangewezen examinator/commissie der examinatoren in een bijzonder geval anders heeft bepaald.

Delen