Paragraaf 3 Propedeuse bacheloropleidingen

Artikel 12 Samenstelling en studielast

De onderdelen van de propedeuse zijn omschreven in de studiegids per afdeling, opleiding, per afstudeerrichting en per hoofdvak met de daarbij behorende studielast, per periode en tentamenvorm (schriftelijk, mondeling of praktisch). Het aantal studiepunten behorend bij de propedeuse bedraagt 60.

Artikel 13 Studieadvies propedeutische fase

13.1.a Elke student wordt uiterlijk aan het einde van diens eerste jaar van inschrijving voor de propedeutische fase door of namens het instellingsbestuur geadviseerd omtrent het vervolg van de bacheloropleiding.

13.1.b Aan dit studieadvies kan een afwijzing voor onbepaalde tijd worden verbonden indien zijn studieresultaten niet voldoen aan navolgende vereisten:
i. voor de kernvakken dienen alle studiepunten te zijn behaald
ii. voor de overige theoretische vakken dient ten minste 70% van het aantal studiepunten te zijn behaald
iii. indien het onderwijs oriƫnterende en ondersteunende vakken omvat, dient voor deze vakken ten minste 50% van de studiepunten te zijn behaald.

In de studiegids staat per opleiding en hoofdvak uiteengezet welke vakken de kernvakken, de overige theoretische vakken en de oriƫnterende en ondersteunende vakken zijn.

13.1.c Ook kan een afwijzing voor onbepaalde tijd gegeven worden aan de student die na twee jaar inschrijving de propedeuse nog niet heeft afgesloten.

13.1.d De afwijzing is bindend en houdt in dat de student niet opnieuw voor de opleiding waarvoor de afwijzing is gegeven bij de hogeschool kan worden ingeschreven.

13.2 De afwijzing wordt namens het College van Bestuur gegeven door de conservatoriumdirectie, met inachtneming van de persoonlijke omstandigheden van de student.

De persoonlijke omstandigheden zijn uitsluitend:
a. ziekte van de betrokkene
b. lichamelijke, zintuiglijke of andere functiestoornissen van betrokkene
c. zwangerschap van betrokkene
d. bijzondere familieomstandigheden
e. het lidmaatschap, daaronder begrepen het voorzitterschap, van de Hogeschoolraad, de Faculteitsraad of een andere formele facultaire commissie
f. andere door de hogeschool aan te geven omstandigheden waarin betrokkene activiteiten ontplooit in het kader van de organisatie en het bestuur van de zaken van de hogeschool
g. het lidmaatschap van het bestuur van een studentenorganisatie van enige omvang met volledige rechtsbevoegdheid, dan wel van een vergelijkbare organisatie van enige omvang, bij wie de behartiging van het algemeen maatschappelijk belang op de voorgrond staat en die daartoe daadwerkelijk activiteiten ontplooit. In dit geval komen uitsluitend de functies van voorzitter, secretaris en penningmeester in aanmerking. 
 
13.3. Voorafgaand aan de afwijzing wordt betrokkene door of namens de faculteitsdirectie niet later dan 1 februari van het lopende studiejaar schriftelijk gewaarschuwd. Indien wegens aanzienlijke verslechtering van de studieresultaten pas na 1 februari aanleiding bestaat voor het afgeven van een schriftelijke waarschuwing, wordt deze alsnog gegeven, op een zodanig tijdstip dat verbetering van de resultaten nog mogelijk is. Van deze waarschuwing wordt de decaan en de studieadviseur op de hoogte gesteld. Deze kunnen naar aanleiding daarvan het initiatief nemen advies uit te brengen aan de conservatoriumdirectie.

13.4. Als de conservatoriumdirectie de intentie heeft namens het College van Bestuur een afwijzing te geven, stelt zij de studentendecaan schriftelijk in kennis van dit voornemen. Deze krijgt de gelegenheid om binnen vijf werkdagen al dan niet advies uit te brengen aan de conservatoriumdirectie. De student wordt tegelijkertijd op de hoogte gesteld van het voornemen en de mogelijkheid binnen vijf werkdagen bij de decaan een beroep te doen op persoonlijke omstandigheden. Indien de student de wens kenbaar maakt over het voornemen te worden gehoord, kan een gesprek plaatsvinden met de voorzitter van de examencommissie.

13.5. De student die melding maakt van persoonlijke omstandigheden als bedoeld in het derde lid, voorziet het decanaat van de benodigde bewijsstukken. Bij ziekte, lichamelijke, zintuiglijke of andere functiestoornis of zwangerschap van betrokkene dient een medische verklaring te worden overgelegd.

13.6. Indien geen advies wordt uitgebracht, stelt de decaan de conservatoriumdirectie daarvan tijdig op de hoogte. De directie deelt zijn beslissing schriftelijk aan de student mee, met afschrift aan de studentendecaan

13.7. Indien de decaan naar aanleiding van persoonlijke omstandigheden advies heeft uitgebracht, legt de conservatoriumdirectie het voornemen tot het geven van afwijzing voor aan het College van Bestuur, onder overlegging van het volledige dossier. Het College van Bestuur beslist in deze gevallen over het verstrekken van het bindend studieadvies en deelt zijn beslissing schriftelijk aan de student mee, met afschrift aan de conservatoriumdirectie en de studentendecaan.

13.8. De afwijzing wordt gegeven aan het eind van de laatste onderwijsperiode doch uiterlijk 15 juli van het lopende studiejaar. Verzending geschiedt naar het adres zoals dat laatstelijk door de betrokkene is doorgegeven aan de centrale studentenadministratie. Het besluit van de conservatoriumdirectie, dan wel het College van Bestuur vermeldt de beroepsgang.

13.9 Bij verlenging van de propedeutische fase worden schriftelijk de voorwaarden en eisen vastgelegd waar de student aan moet voldoen en wordt tevens vastgelegd op welk moment aan de gestelde eisen moet zijn voldaan om geen afwijzing te krijgen.

Delen