Paragraaf 2 Voorwaarden voor inschrijving

Artikel 9 Voorwaarden voor inschrijving

9.1. Om ingeschreven te kunnen worden voor de opleiding moet, conform artikel 7.26a van de WHW, een toelatingsexamen met goed gevolg zijn afgelegd.

9.2. Om toegelaten te worden tot de opleiding moet de kandidaat, conform artikel 7.24 van de WHW, in het bezit zijn van een diploma havo, vwo of een (buitenlands) getuigschrift van gelijkwaardig of hoger niveau. Ook bezitters van een diploma van een middenkaderopleiding of van een specialistenopleiding als bedoeld in artikel 7.2.2, eerste lid, van de Wet educatie en beroepsonderwijs, kunnen worden toegelaten.
Komt men door het ontbreken van een vereist diploma niet voor toelating in aanmerking, dan kan, conform artikel 7.29 van de WHW, bij positief resultaat van het in het eerste lid van artikel 7.29 WHW gestelde onderzoek naar de geschiktheid voor het volgen van het onderwijs aan het conservatorium, toch toelating plaatsvinden indien de kandidaat ouder is dan 21 jaar. In bijzondere gevallen - dit ter beoordeling van de artistieke leiding – kan, conform WHW-artikel 7.29, vierde lid, van deze leeftijd of diploma-eis worden afgeweken.

Artikel 10 Het toelatingsexamen bachelor

10.1. Het toelatingsexamen wordt afgenomen door een selectiecommissie bestaande uit ten minste drie leden. Het voorzitterschap wordt in de regel bekleed door de vakgroepvertegenwoordiger of studieleider.

10.2. Het toelatingsexamen voor de bacheloropleiding bestaat uit twee delen: een algemeen gedeelte waarin het muzikaal voorstellingsvermogen en de theoretische kennis en vaardigheden van de kandidaat worden getoetst en een praktisch gedeelte waarin de specifieke vaardigheid ten aanzien van het hoofdvak wordt getoetst. Voorts wordt een inschatting gemaakt van het ontwikkelpotentieel van de kandidaat.
Afhankelijk van het hoofdvak kan het toelatingsexamen meer onderdelen bevatten. Ook kan voorselectie deel uitmaken van het toelatingsexamen. Dit staat beschreven op de website.

10.3. Voor toelating tot de bacheloropleiding moeten beide aspecten voldoende zijn. Herkansing van een van de onderdelen van het toelatingsexamen is alleen in uitzonderlijke gevallen mogelijk, dit ter beoordeling door de artistieke leiding.

10.4. De toelatingseisen worden per hoofdvak vastgesteld door de vakgroep en op de website gepubliceerd.

10.5. Het aantal toe te laten kandidaten wordt per hoofdvak vooraf door de directie vastgesteld. Onder dit getal is plaatsing zonder meer mogelijk. Definitieve toelating vanuit de wachtlijst vindt plaats op besluit van de artistieke leiding. De vakgroep geeft de volgorde van prioriteit van kandidaten op de wachtlijst aan.

10.6. De uitslag van het toelatingsexamen bachelor kan zijn:
* afgewezen
* toelaatbaar vooropleiding
* toelaatbaar bacheloropleiding

10.7. De voorzitter deelt de kandidaat direct na afloop van het toelatingsexamen de uitslag mondeling mee.

10.8. De directie beslist na alle toelatingsexamens van de betreffende vakgroep over de plaatsing van toelaatbaar verklaarde kandidaten en draagt zorg voor het inlichten van de kandidaten hierover.

Artikel 11 Het toelatingsexamen masteropleiding

11.1. Voor kandidaten die al studeren aan het Conservatorium van Amsterdam, die zich aanmelden voor de masteropleiding, geldt het eindexamen van de bacheloropleiding tevens als toelatingsexamen voor de masteropleiding.

11.2. Kandidaten voor de masteropleiding dienen tegelijk met hun aanmelding voor het toelatingsexamen een individueel studieplan voor de masteropleiding in te dienen. Het studieplan vormt een onderdeel van de beoordeling van het toelatingsexamen.

11.3. Kandidaten die niet aan het Conservatorium van Amsterdam studeren, dienen een concert van vijftig minuten muziek voor te bereiden conform de eindexameneisen Bachelor die aan het Conservatorium van Amsterdam gehanteerd worden. De commissie maakt op het toelatingsexamen een keuze uit het voorbereide repertoire.

11.4. Indien het eindexamen bachelor tevens het toelatingsexamen voor de masteropleiding vormt, wordt de beraadslaging over het resultaat van het bachelor-eindexamen eerst afgerond. Vervolgens beslist de commissie over de toelaatbaarheid tot de masteropleiding.

11.5. Het aantal toe te laten kandidaten wordt per vakgroep vooraf door de directie vastgesteld. Onder dit getal is plaatsing zonder meer mogelijk. Definitieve toelating vanuit de wachtlijst vindt plaats op besluit van de artistieke leiding. De vakgroep geeft de volgorde van prioriteit van kandidaten op de wachtlijst aan.

11.6. De uitslag van het toelatingsexamen masteropleiding kan luiden:
* afgewezen
* toelaatbaar masteropleiding

11.7. De voorzitter deelt de kandidaat direct na afloop van het toelatingsexamen de uitslag mondeling mee.

11.8. De directie beslist na alle toelatingsexamens van de betreffende vakgroep over de plaatsing van toelaatbaar verklaarde kandidaten en draagt zorg voor het inlichten van de kandidaten hierover.

Delen