Paragraaf 14: Slot- en invoeringsbepalingen

Artikel 34 Bijzondere bevoegdheid examencommissie

34.1 De examencommissie van het conservatorium is bevoegd ten aanzien van de tentamens en de examens, behorend bij deze Onderwijs- en Examenregeling, nadere regels te stellen. Daartoe heeft de Examencommissie de Nadere Regeling met betrekking tot de tentamens en de examens conform artikel 7.12b lid 3 WHW opgesteld.

34.2 De examencommissie is bevoegd om in individuele gevallen in het voordeel van de student een uitzondering te maken op de Onderwijs- en Examenregeling, indien hier zwaarwegende redenen voor zijn.

Artikel 35 Vaststelling, bekendmaking en wijziging

35.1. Wijzigingen van deze regeling worden bij afzonderlijk besluit vastgesteld, doch niet voordat het voorgenomen besluit de instemming heeft gekregen van de Faculteitsraad.

35.2a De geldende Onderwijs- en Examenregeling wordt voor aanvang van het studiejaar bekendgemaakt.

35.2b De faculteitsdirectie draagt zorg voor een passende bekendmaking van deze regeling, van de regelingen en richtlijnen die door de examencommissie zijn vastgesteld, alsmede van wijzigingen van deze stukken.

35.3 Een wijziging van de regeling kan alleen betrekking hebben op het lopende studiejaar als daardoor de belangen van de studenten redelijkerwijs niet worden geschaad. In geval van grote wijzigingen ten opzichte van de vorige Onderwijs- en Examenregeling, wordt voor de zittende studenten een overgangsregeling getroffen.

Artikel 36 Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking op 1 september 2018.
Aldus vastgesteld bij besluit van de conservatoriumdirectie op 11 juli 2018 na instemming verkregen te hebben van de Academieraad en Opleidingscommissie op 25 juni 2018.

Delen