Paragraaf 1 Algemeen

Artikel 1 Toepasselijkheid van de regeling

Het instellingsbestuur van de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten, hierbij vertegenwoordigd door de directie van het Conservatorium van Amsterdam, met instemming van de Faculteitsraad, besluit de volgende regeling vast te stellen betreffende de inhoud en inrichting van het onderwijs en de examens van de opleidingen bachelor Muziek, bachelor Docent Muziek, master Muziek en master Opera. Dit gebeurt in de zin van artikel 7.13 van de Wet op het Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek (WHW). Deze opleidingen worden verzorgd binnen de faculteit Muziek van de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten, verder te noemen het Conservatorium van Amsterdam. Conform artikel 7.14 draagt het College van Bestuur tevens zorg voor een regelmatige beoordeling en eventuele bijstelling van deze regeling, waarbij rekening wordt gehouden met het tijdsbeslag dat daaruit voor de studenten voortvloeit.

De rechten en plichten van de student, die met deze onderwijs- en examenregeling samenhangen, zijn geformuleerd in het Studentenstatuut van de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten. Deze is verkrijgbaar via de website van de Hogeschool.
Deze regeling is van toepassing op het onderwijs en de examens van de bacheloropleidingen Muziek en Docent Muziek en de masteropleidingen Muziek en Opera, tenzij duidelijk is aangegeven of uit de context duidelijk wordt dat de desbetreffende passage slechts op één of een beperkt aantal van deze vier opleidingen van toepassing is. Daar waar in deze regeling gesproken wordt over de opleiding of over de opleidingen zonder toevoegingen worden deze vier opleidingen bedoeld.

Artikel 2 Begripsbepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

a. de wet: de Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek, afgekort tot WHW

b. student: hij of zij die is ingeschreven aan de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten voor het volgen van het onderwijs en/of het afleggen van de tentamens en de examens van de opleiding

c. de hogeschool: de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten

d. het conservatorium: het Conservatorium van Amsterdam, de faculteit Muziek van de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten

e. examencommissie: de commissie, als bedoeld in artikel 7.12 van de wet, onder meer belast met het waarborgen van de kwaliteit van de tentamens en examens. De examencommissie is het orgaan dat op objectieve en deskundige wijze vaststelt of een student voldoet aan de voorwaarden die de onderwijs- en examenregeling stelt ten aanzien van kennis, inzicht en vaardigheden die nodig zijn voor het verkrijgen van een graad.

f. examen: afsluitende toets van de propedeuse, de bacheloropleiding en de masteropleiding

g. commissie der examinatoren: ten behoeve van het voorbereiden en/of uitvoeren van examenonderdelen kunnen commissies van examinatoren in het leven worden geroepen als bedoeld in art. 7.12 van de wet. De commissie van examinatoren wordt benoemd door de examencommissie.

h. examinator: lid van de commissie van examinatoren, als bedoeld in artikel 7.12, lid 3 van de wet. Examinatoren zijn belast met het afnemen en beoordelen van tentamens, examens en andere vormen van toetsing.

i. toelatingscommissie: commissie der examinatoren, belast met het afnemen van het toelatingsexamen

j. opleiding: een samenhangend geheel van onderwijseenheden, gericht op de verwezenlijking van welomschreven doelstellingen op het gebied van kennis, inzicht en vaardigheden waarover degene die de opleiding voltooit dient te beschikken

k. bacheloropleiding: opleiding hoger onderwijs conform artikel 7.3a lid 2 van de wet, met een studielast van 240 studiepunten

l. masteropleiding: opleiding hoger onderwijs conform artikel 7.3a lid 2 van de wet met een studielast van 120 studiepunten

m. onderwijsperiode: aaneengesloten lesperiode, bepaald in de jaarlijkse onderwijsplanning

n. propedeuse: de propedeutische fase van de opleiding, als bedoeld in artikel 7.8 van de wet

o. postpropedeuse: het gedeelte van de bacheloropleiding dat volgt op de propedeuse

p. onderdeel: een onderwijseenheid van de opleiding, in de zin van de wet

q. tentamen: elke onderwijseenheid wordt afgesloten met een tentamen, dit is een onderzoek naar de kennis, het inzicht en de vaardigheden van de examinandus, alsmede de beoordeling van de uitkomsten van dat onderzoek

r. practicum: een praktische oefening, in een van de volgende vormen:
- het maken van een scriptie
- het maken van een werkstuk, proefontwerp of opname
- het uitvoeren van een onderzoeksopdracht
- het deelnemen aan veldwerk of een excursie
- het doorlopen van een stage
- het deelnemen aan een andere onderwijsleeractiviteit die gericht is op het bereiken van bepaalde vaardigheden

s. afdeling: de faculteit kent de afdelingen Klassiek, Jazz, Popmuziek en Docent Muziek

t. studiegids: de digitale gids voor de opleidingen, bevattende specifieke informatie voor de opleidingen, gepubliceerd op het intranet van het conservatorium

u. erkenning verworven competenties: competenties die voorafgaand aan de opleiding zijn verworven door middel van andere opleidingen of activiteiten en die tot vrijstellingen van studieonderdelen binnen een opleiding kunnen leiden

v. fraude: onder fraude wordt verstaan het handelen van een student dat erop gericht is het vormen van een juist oordeel over zijn kennis, inzicht en vaardigheden of die van andere studenten geheel of gedeeltelijk onmogelijk te maken

w. plagiaat: onder plagiaat wordt verstaan het bij het maken van werkstukken, scripties en andere schriftelijke toetsen geheel of gedeeltelijk overnemen, parafraseren of voor eigen werk laten doorgaan van teksten of andere producten zoals bijvoorbeeld composities en arrangementen van andere auteurs zonder adequate bronvermelding en zonder dat duidelijk het begin en einde van citaten op adequate wijze is aangegeven

Artikel 3 Doel, inhoud en eindtermen van de opleidingen

3.1 De opleidingen hebben als primair doel studenten kennis, inzicht en vaardigheden te verschaffen die nodig zijn voor het uitoefenen van het beroep van docerend dan wel uitvoerend en/of scheppend musicus.
De opleidingen richten zich op de artistiek-ambachtelijke kunstpraktijk in de meest brede zin en de daarmee samenhangende praktijk van het docentschap. Naast de muzikale uitvoeringspraktijk van orkesten, ensembles en podia zijn afgestudeerden werkzaam bij culturele instellingen, in het onderwijs en als zelfstandig ondernemer.

3.2 De inhoud van de opleidingen en afstudeerrichtingen is per opleiding en afstudeerrichting in de studiegids beschreven.

3.3. De eindkwalificaties/eindtermen van de opleidingen zijn beschreven in de studiegids.
De relatie tussen doelstellingen en eindtermen is per opleiding c.q. afstudeerrichting in de studiegids opgenomen.
De opleidingen zijn 'maatschappelijk relevant' in die zin dat de eindeisen zoveel mogelijk zijn toegesneden op de beroepspraktijk. Direct contact met de praktijk is daartoe een vereiste.

Artikel 4 Voertaal en taaleisen

De opleidingen hebben twee voertalen: Nederlands (afdelingen Klassiek, Jazz, Pop en Docent Muziek) en Engels (afdelingen Klassiek en Jazz). De eisen ten aanzien van de Engelse taalbeheersing zijn beschreven op de website. Voor niet Nederlands- of Engelstalige studenten geldt een eis voor de beheersing van de Engelse taal. De richtlijnen hiervoor zijn nader uitgelegd op de website.

Artikel 5 Opleidingen

5.1 Bacheloropleiding Muziek
profiel musicus
afstudeerrichtingen:
* instrumentale en vocale hoofdvakken (klassieke muziek, jazz en popmuziek)
* directie (orkest-, koor- en hafabra-directie)
* theorie der muziek (klassieke muziek en jazz)

profiel compositie
afstudeerrichtingen:
* compositie (klassieke muziek)
* compositie/arrangeren (jazz)

5.2 Bacheloropleiding Docent Muziek
profiel docent muziek
afstudeerrichtingen:
* docent muziek primair onderwijs
* docent muziek voortgezet onderwijs
* docent muziek speciaal onderwijs
* docent community music

5.3 Masteropleiding Muziek
profiel musicus
afstudeerrichtingen:
* instrumentale en vocale hoofdvakken (klassieke muziek, jazz en pop) en bijbehorende afstudeerrichtingen
* directie (orkest-, koor- en hafabra-directie)
* theorie der muziek (klassieke muziek en jazz)

profiel compositie
afstudeerrichtingen:
* compositie (klassieke muziek)
* compositie/arrangeren (jazz)
* composing for film (in samenwerking met de Nederlandse Filmacademie)

5.4 Masteropleiding Opera
profiel opera

Artikel 6 Voltijd

De opleidingen worden voltijds verzorgd.

Artikel 7 De examens

7.1 In de bacheloropleidingen wordt de propedeuse afgesloten met het propedeutisch examen en de hoofdfase met het afsluitend examen. De masteropleidingen worden afgesloten met het afsluitend examen.

7.2 De examens als bedoeld in het eerste lid zijn behaald, indien alle onderwijseenheden van de betreffende fase met goed gevolg zijn afgelegd, dan wel daarvoor vrijstelling is verkregen.

Artikel 8 Deelname aan excursies

8.1. Excursies waaraan een financiële bijdrage van een student verbonden is kunnen, wanneer de student daardoor niet in staat is aan deze excursie deel te nemen, worden vervangen door een alternatieve opdracht. Hiervoor dient de student een schriftelijk verzoek in bij de examencommissie.

8.2. Een uitzondering op de regeling zoals onder 8.1. zijn excursies die onvervangbaar zijn. Dit betreft de CKV-excursie in het curriculum van het derde jaar ODM. Deze excursie is beschreven in de studiegids ODM.

Delen