Financiële verantwoording t.b.v. ANBI-status

Stichting Muziek is Meer

1. Balans per 31 december 2020

  2020   2019  
     
Activa        
Vlottende activa        
Liquide middelen 58.961   84.121  
    58.961   84.121

1. Balans per 31 december 2020

  2020   2019  
     
Passiva        
Eigen vermogen 58.053   83.516  
Kortlopende schulden        
Overige schulden 908   605  
    58.961   84.121

2. Staat van baten en lasten over het boekjaar 2020

  2020   2019  
     
Baten        
Studenten- en docentenbijdragen 1.000      
    1.000    
         
Lasten        
Doelgiften 25.290   15.345  
         
Kantoorkosten 48   48  
Algemene kosten 908   605  
Financiële baten en lasten 217   164  
    26.463   16.162
         
Saldo   -25.463   -16.162

1. Balans per 31 december 2019

  2019   2018  
     
Activa        
Vlottende activa        
Liquide middelen 84.121   101.856  
    84.121   101.856

1. Balans per 31 december 2019

  2019   2018  
     
Passiva        
Eigen vermogen 83.516   99.678  
Kortlopende schulden        
Overige schulden 605   2.178
    84.121   101.856

3. Algemene toelichting

3.1 Algemeen

Doelstelling
De stichting heeft ten doel:
- het beheren van gelden ten behoeve van collectieve belangen van in Nederland werkzame musici.
a. het registreren van de behoeften welke bij musici op het collectieve vlak bestaan,
b. het verlenen van geldelijke steun aan in Nederland gevestigde vakorganisaties van musici voor bijzondere projecten om de gesignaleerde behoeften te verwezenlijken.

3.2 Grondslagen van waardering en van bepaling van het resultaat 

Algemeen
Voorzover niet anders is vermeld, zijn de activa, de vorderingen en de schulden tegen nominale waarde opgenomen.

Resultaatbepaling

a. Baten
Onder baten worden verstaan de ontvangen donaties en subsidies c.q. te ontvangen renten en overige baten die betrekking hebben op het boekjaar.

b. Lasten
Onder lasten worden verstaan de op het boekjaar drukkende kosten en niet gesubsidieerde kosten van het Conservatorium van Amsterdam.

Delen