Financiële verantwoording t.b.v. ANBI-status

Nuijts' Stichting, Amsterdam

Staat van baten en lasten over 2020

  2020   2019  
     
Baten        
Opbrengsten uit beleggingen 1.313   1.023  
Interest        
Overige baten        
    1.313   1.023
         
Lasten        
Financiële hulp 3.395      
Overige lasten     3.504  
    3.395   3.504
         
Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening   -2.082   -2.481
Koersresultaat   8.670   24.252
         
Resultaat   6.588   21.771

Staat van baten en lasten over 2019

  2019   2018  
     
Baten        
Opbrengsten uit beleggingen 1.023   868  
Interest        
Overige baten        
    1.023   868
         
Lasten        
Financiële hulp        
Overige lasten 3.504   3.368  
    3.504   3.368
         
Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening   -2.481   -2.500
Koersresultaat   24.252   -9.098
         
Resultaat   21.771   -11.598

Staat van baten en lasten over 2018

  2018   2017  
     
Baten        
Opbrengsten uit beleggingen 868   941  
Interest        
Overige baten        
    868   941
         
Lasten        
Financiële hulp        
Overige lasten 3.368   3.564  
    3.368   3.564
         
Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening   -2.500   -2.623
Koersresultaat   -9.098   8.128
         
Resultaat   -11.598   5.505

Staat van baten en lasten over 2017

  2017   2016  
     
Baten        
Opbrengsten uit beleggingen 941   1.417  
Interest        
Overige baten        
    941   1.417
         
Lasten        
Financiële hulp        
Overige lasten 3.564   3.294  
    3.564   3.294
         
Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening   -2.623   -1.877
Koersresultaat   8.128   9.726
         
Resultaat   5.505   7.849

Staat van baten en lasten over 2016

  2016   2015  
     
Baten        
Opbrengsten uit beleggingen 1.417   1.510  
Interest     115  
Overige baten        
    1.417   1.625
         
Lasten        
Financiële hulp        
Overige lasten 3.294   3.386  
    3.294   3.386
         
Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening   -1.877   -1.761
Koersresultaat   9.726   4.594
         
Resultaat   7.849   2.833

Staat van baten en lasten over 2015

  2015   2014  
     
Baten        
Opbrengsten uit beleggingen 1.510   1.188  
Interest 115   815  
Overige baten        
    1.625   2.003
         
Lasten        
Financiële hulp        
Overige lasten 3.386   2.471  
    3.386   2.471
         
Saldo boekjaar   -1.761   -468

Staat van baten en lasten over 2014

  2014   2013  
     
Baten        
Opbrengsten uit beleggingen 1.188   2.028  
Interest 815   74  
Overige baten        
    2.003   2.102
         
Lasten        
Financiële hulp        
Overige lasten 2.471   2.296  
    2.471   2.296
         
Saldo boekjaar   -468   -194

Toelichting op de staat van baten en lasten over 2014

  2014   2013  
     
Baten        
Opbrengst uit beleggingen        
Dividenden 1.188   1.209  
Couponrente     751  
Overige     69  
    1.188   2.029
         
Interest        
Bankrente 815   74  
         
Lasten        
Financiële hulp        
Deel collegegeld 2014/bijdragen        
         
Overige lasten        
Administratie-/accountantskosten 1.301   1.301  
Bewaarloon effecten/bankkst        
Beheerskosten 874   859  
Overige 296   137  
    2.471   2.297

Algemene toelichting

Algemeen

Aard van de activiteiten
De stichting stelt zich ten doel het verlenen van financiele hulp aan jonge kinderen tot achttien jaar met de Nederlandse nationaliteit, teneinde hun muzikaal talent (instrumenten: piano of viool) te kunnen ontwikkelen op hun weg naar het podium.

Grondslagen van waardering

Algemeen
Voor zover niet anders is vermeld, zijn de activa en de passiva tegen nominale waarde opgenomen.

Kapitaal
Het kapitaal wordt onderscheiden in de componenten gebonden en vruchtkapitaal. Het vruchtkapitaal wordt gevormd door de saldi van de staat van baten en lasten; het gebonden kapitaal muteert met de vermogensmutaties samenhangend met de effectenportefeuille.

Grondslagen voor de resultaatbepaling

Onder baten worden verstaan de op het boekjaar betrekking hebbende bruto-dividenduitkeringen, couponrente op obligaties en bankinterest.

Onder lasten worden verstaan de op het boekjaar drukkende specifieke kosten binnen het kader van de doelstelling, alsmede algemene en beheerskosten.

Delen