Financiële verantwoording t.b.v. ANBI-status

Stichting Jacques Vonk Fonds Amsterdam

1. Staat van baten en lasten over 2020

  2020   2019  
     
Baten        
Opbrengsten uit beleggingen 5.612   5.163  
Interest        
    5.612   5.163
Lasten        
Kosten inzake onkostenvergoedingen 24.475   32.039  
Overige lasten 12.770   10.068  
    37.245   42.107
Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening   -31.633   -36.944
Koersresultaat   42.266   124.896
         
Resultaat 2020   14.633   87.952

1. Staat van baten en lasten over 2019

  2019   2018  
     
Baten        
Opbrengsten uit beleggingen 5.163   4.542  
Interest        
    5.163   4.542
Lasten        
Kosten inzake onkostenvergoedingen 32.039   39.294  
Overige lasten 10.068   9.765  
    42.107   49.059
Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening   -36.944   -44.517
Koersresultaat   124.896   -53.786
         
Resultaat 2019   87.952   -98.303

1. Staat van baten en lasten over 2018

  2018   2017  
     
Baten        
Opbrengsten uit beleggingen 4.542   5.338  
Interest        
    4.542   5.338
Lasten        
Kosten inzake onkostenvergoedingen 39.294   33.065  
Overige lasten 9.765   10.233  
    49.059   43.298
Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening   -44.517   -37.960
Koersresultaat   -53.786   49.590
         
Resultaat 2018   -98.303   11.630

1. Staat van baten en lasten over 2017

  2017   2016  
     
Baten        
Opbrengsten uit beleggingen 5.338   7.613  
Interest        
    5.338   7.613
Lasten        
Kosten inzake onkostenvergoedingen 33.065   27.551  
Overige lasten 10.233   9.901  
    43.298   37.452
Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening   -37.960   -29.839
Koersresultaat   49.590   51.976
         
Resultaat 2017   11.630   22.137

1. Staat van baten en lasten over 2016

  2016   2015  
     
Baten        
Opbrengsten uit beleggingen 7.613   8.074  
Interest     821  
    7.613   8.895
Lasten        
Kosten inzake onkostenvergoedingen 27.551   25.062  
Overige lasten 9.901   9.572  
    37.452   34.634
Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening   -29.839   -25.739
Koersresultaat   51.976   24.469
         
Resultaat 2016   22.137   -1.270

1. Staat van baten en lasten over 2015

  2015   2014  
     
Baten        
Opbrengsten uit beleggingen 8.074   10.189  
Interest 821   3.966  
    8.895   14.155
         
Lasten        
Kosten inzake onkostenvergoedingen 25.062   34.106  
Overige lasten 9.572   6.885  
    34.634   40.991
         
Nadelig saldo   -25.739   -26.836

1. Staat van baten en lasten over 2014

  2014   2013  
     
Baten        
Opbrengsten uit beleggingen 10.189   12.431  
Interest 3.966   2.731  
    14.155   15.162
         
Lasten        
Kosten inzake onkostenvergoedingen 34.106   27.180  
Overige lasten 6.885   5.787  
    40.991   32.967
         
Nadelig saldo   -26.836   -17.805

Algemene toelichting

Algemeen

Aard van de activiteiten
De stichting stelt zich ten doel het periodiek toekennen van een 'Jacques Vonk Prijs' aan oud-studenten van het Amsterdamsch Conservatorium (thans Conservatorium van Amsterdam) en het - onder voorwaarden - periodiek toekennen van een 'Jacques Vonk Beurs' aan studenten en aanstaande studenten van het Conservatorium van Amsterdam die met goed gevolg het toelatingsexamen hebben afgelegd. 

Grondslagen van waardering

Algemeen
Voor zover niet anders is vermeld, zijn de activa en de passiva tegen nominale waarde opgenomen.

Kapitaal
Het kapitaal wordt onderscheiden in de componenten gebonden en vruchtkapitaal. Het vruchtkapitaal wordt gevormd door de saldi van de staat van baten en lasten; het gebonden kapitaal muteert met de vermogensmutaties samenhangend met de effectenportefeuille.

Grondslagen voor de resultaatbepaling

Onder baten worden verstaan de op het boekjaar betrekking hebbende bruto-dividenduitkeringen, couponrente op obligaties en bankinterest.

Onder lasten worden verstaan de op het boekjaar drukkende specifieke kosten binnen het kader van de doelstelling, alsmede algemene en beheerskosten.

Delen