Studieprogramma's Oude muziek

De afdeling Oude Muziek van het Conservatorium van Amsterdam leidt op tot een excellent niveau van musiceren, onderbouwd door grondig onderzoek naar en kennis van de geschiedenis. Een internationaal team van topdocenten onderwijst de studenten in de historische uitvoeringspraktijk van muziek uit de renaissance tot de vroege romantiek.
De oude-muziekafdeling organiseert regelmatig masterclasses, lezingen, workshops en projecten die voor alle studenten van het CvA toegankelijk en nuttig zijn.

De studieprogramma's Oude Muziek aan het Conservatorium van Amsterdam hebben een tweeledig doel:

1. Voltijdse studieprogramma's op historische instrumenten of kopieën daarvan.
2. Bijvakken voor studenten moderne instrumenten die zich willen oriënteren op het uitvoeren van historisch repertoire op historische instrumenten of kopieën daarvan.

Alle hoofdvakken, met uitzondering van clavichord en basso continuo, kunnen als een compleet vierjarig bachelorprogramma gevolgd worden, of als een vervolgstudie, bijvoorbeeld als specialisatie na een algemene klassieke hoofdvakstudie.

Basso continuo en clavichord kunnen als hoofdvak in het derde en vierde jaar van het bachelorprogramma worden gevolgd, mits de student een studie op een toetsinstrument heeft afgerond of over vaardigheden beschikt die gelijkstaan aan het bachelordiploma.

Naast de individuele hoofdvaklessen is voor de studenten Oude Muziek een specifiek theorieprogramma samengesteld met vakken die de historisch-theoretisch achtergrond van de componisten uit die periode belichten, zoals historische harmonie en stemvoering, historische tractaten, historische solfège, affectenleer etc.

Neem voor meer informatie contact op met waarnemend studieleider Kees Koelmans

De bachelorstudie Muziek bestaat uit een propedeuse (eerste studiejaar) en een hoofdfase (tweede t/m vierde studiejaar). Het propedeutisch jaar heeft een oriënterend/selecterend karakter en wordt afgesloten met een propedeuse-examen. Lees meer

Gedurende de masteropleiding staan verdieping en verbreding van de hoofdvakstudie centraal. De studie is flexibel ingericht en de student wordt geacht een persoonlijk studietraject voor zichzelf uit te stippelen. Lees meer

Ben je als bachelorstudent gedreven bezig met je hoofdvak en wil je je daarnaast ook op wetenschappelijk niveau verdiepen in de verschillende manieren waarop muziek werkt, dan kun je via dit programma keuzevakken volgen van de studierichting Muziekwetenschap aan de Universiteit van Amsterdam. Lees meer

Delen