Studieprogramma's Oude muziek

De afdeling Oude Muziek van het Conservatorium van Amsterdam leidt op tot een excellent niveau van musiceren, onderbouwd door grondig onderzoek naar en kennis van de geschiedenis. Een internationaal team van topdocenten onderwijst de studenten in de historische uitvoeringspraktijk van muziek uit de renaissance tot de vroege romantiek.
De oude-muziekafdeling organiseert regelmatig masterclasses, lezingen, workshops en projecten die voor alle studenten van het CvA toegankelijk en nuttig zijn.

De studieprogramma's Oude Muziek aan het Conservatorium van Amsterdam hebben een tweeledig doel:

  1. Voltijdse studieprogramma's op historische instrumenten of kopieën daarvan.
  2. Bijvakken voor studenten moderne instrumenten die zich willen oriënteren op het uitvoeren van historisch repertoire op historische instrumenten of kopieën daarvan.

Alle hoofdvakken, met uitzondering van clavichord en basso continuo, kunnen als een compleet vierjarig bachelorprogramma gevolgd worden, of als een vervolgstudie, bijvoorbeeld als specialisatie na een algemene klassieke hoofdvakstudie.

Basso continuo en clavichord kunnen als hoofdvak in het derde en vierde jaar van het bachelorprogramma worden gevolgd, mits de student een studie op een toetsinstrument heeft afgerond of over vaardigheden beschikt die gelijkstaan aan het bachelordiploma.

Naast de individuele hoofdvaklessen is voor de studenten Oude Muziek een specifiek theorieprogramma samengesteld met vakken die de historisch-theoretisch achtergrond van de componisten uit die periode belichten, zoals historische harmonie en stemvoering, historische tractaten, historische solfège, affectenleer etc.

Neem voor meer informatie contact op met waarnemend studieleider Kees Koelmans

Delen