Duits

Duits wordt gegeven in een modulesysteem. Dit modulesysteem is opgezet in twee lessoorten, te weten:
I practicumles
II literatuurles

Beide lessen worden eenmaal in de week aangeboden, liefst direct na elkaar in een blokuur

I De practicumles kent niveaugroepen
a. een voor meer beginnende zangers (een jaar) 
b. een voor meer gevorderde zangers (twee jaar)
c. een voor studenten uit het buitenland, zonder voorkennis

Een student volgt in principe één jaar groep a, twee jaar groep b; overstap van de ene groep naar de andere vindt in principe na één jaar plaats, is echter niet noodzakelijk; twee jaar groep a en één jaar groep b is ook mogelijk, evenals tussentijdse verandering; dit afhankelijk van het niveau van de student.

In groep c zijn het tempo en de zwaartepunten aangepast aan de specifieke moeilijkheden die niet-Nederlandstalige studenten ondervinden bij het aanleren van een correcte uitspraak. Als de deficiëntie is weggewerkt, stapt de student over naar een van de 'reguliere' groepen.

II De literatuurles kent een curriculum van drie jaar voor alle studenten; hierin staat de verklankte literatuur tussen 1700 en 2000 centraal. De cyclus van drie jaar wordt niet onderbroken. Nieuwe studenten stappen tussentijds in.

In de bovenstaande lessen komen de volgende leerdoelen aan bod:

  • uitspraak
  • fonetiek (theorie van de uitspraak) en het fonetisch alfabet
  • liedtekstinterpretatie
  • declamatie
  • toegepaste kennis van grammatica en woordenschat
  • inbreng eigen repertoire
  • toegepaste kennis van schrijvers en literaire achtergronden
  • liederen zelfstandig kunnen inleiden en interpreteren met behulp van de benodigde naslagmiddelen
  • de basisregels van uitspraak en interpretatie kunnen toepassen in het zingen

Het hangt van de aard van de les en het ingebrachte repertoire af waarop de methodisch/didaktische nadruk ligt.

* practicumles: maximaal 10 studenten
* literatuurles: maximaal 20 studenten (mits er ruimte voor is). Dat geeft de mogelijkheid twee groepen voor één literatuurles te combineren.
Bij grotere aantallen wordt de groep gesplitst omdat anders de gestelde leerdoelen niet meer gerealiseerd kunnen worden. Het aantal groepen en daarmee het aantal lessen hangt dus af van het totaal aantal studenten.

50 minuten

a. een toets in mei/juni met als onderdelen:
* tekst herleiden uit de bladmuziek
* tekst plaatsen in de tijd/stijl (zie laatste leerdoel)
* tekst voordragen.
b. een beoordeling van de aanwezigheid, participatie en attitude tijdens de lessen. Hiertoe is eveneens een aanwezigheid van 80% vereist; afwezigheid door masterclasses of andere projecten valt daar uitdrukkelijk niet onder. Bij grotere afwezigheid is het maximum aantal punten dat behaald kan worden kleiner. Bij een afwezigheid van meer dan 50 % vervalt deze beoordeling.

De weging van de resultaten van de onderdelen a en b:
a. het toetsresultaat éénmaal
b. het beoordelingsresultaat tweemaal
Het eindresultaat van dat jaar is het totaal van a en b gedeeld door drie. Een evaluatie van de modules vindt aan het eind van elk jaar plaats om de lesstof en de leerdoelen zo goed mogelijk af te stemmen op de behoeften van de student en de eisen van hun (latere) beroepspraktijk.

syllabi voor literatuur en fonetiek; eigen bladmuziek

Delen