Docentschap

Methodiek/didactiek

In de propedeuse krijgt de student tijdens het vak methodiek/didactiek een overzicht van de mogelijkheden van muzikale vorming in het onderwijs. Hierbij wordt aandacht geschonken aan zowel het primair als het voortgezet onderwijs en het buitenschoolse gebied (community music). In verband met de directe relatie met de stage ligt het accent echter op het primair onderwijs. Tevens worden de eigen vaardigheden van de student tijdens practica getraind en verder ontwikkeld.

Tijdens het tweede studiejaar wordt de methodiek/didactiek primair onderwijs afgesloten en maakt de student vanaf het tweede trimester kennis met de onderbouw van het voortgezet onderwijs.

In het derde studiejaar wordt allereerst aandacht geschonken aan de methodiek/didactiek van het vak muziek in de onderbouw van het voortgezet onderwijs, via aandacht voor het vak CKV krijgt d e student een  inleiding in de tweede fase van het voortgezet onderwijs. Tijdens het eerste trimester van het vierde studiejaar wordt ingegaan op het examenvak  muziek. Vanaf het tweede trimester tijdens het vierdee studiejaar staat Kunst Algemeen centraal. Tevens bepaalt de student zich een onderwijsgebied naar keuze en wordt samen met de begeleidende methodiekdocent een leerplan, paper en projectplan voorbereid.

Binnen het vak methodiek/didactiek is ook aandacht voor specifieke vormen van ‘wereldmuziek-didactiek’. De student leert de instrumentale wereldmuzieklessen vertalen naar het muziekonderwijs in het primair en voortgezet onderwijs en krijgt daarbij ook met andere vormen van overdracht te maken dan gebruikelijk in de westerse traditie. De student wordt tevens getraind wereldmuziek te betrekken bij het zoeken naar relevante muzikale voorbeelden voor diverse inhoudelijke onderdelen van de muziekles.

Stage

De stage is de training in het lesgeven. De stage is zo georganiseerd dat deze in grote lijnen parallel loopt met de inhoud van de lessen methodiek/didactiek. Al tijdens de propedeuse geeft de student, na een voorbereidingsperiode (de ministage), wekelijks les in het primair onderwijs en maakt hij via observaties kennis met de praktijk van het vak muziek in het voortgezet onderwijs en eventueel het buitenschoolse gebied. Tijdens het tweede studiejaar is de student verantwoordelijk voor het vak muziek aan een ‘eigen’ klas in het primair onderwijs. Tevens begint de stage in het voorgezet onderwijs (onderbouw).

In het derde studiejaar wordt de stage uitgebreid naar de bovenbouw van het voortgezet onderwijs. In het derde studie wordt de vakdidactiek va CKV onderwezen in een interdiciplinaire module met studenten beeldende vorming en dans. Het laatste studiejaar loopt de student stage in de bovenbouw van het voortgezet onderwijs 

Onderwijskunde

In relatie tot de lessen methodiek/didactiek en de stages volgt de student gedurende vier jaar het vak onderwijskunde Hierbij komen onder andere aan de orde: communicatievaardigheden, pedagogiek, onderwijsgedrag, ontwikkelingspychologie, leer- en persoonlijkheidstheorieën. Tijdens het vierde jaar wordt de student individueel begeleid bij de onderwijskundige onderbouwing van het raamleerplan en bij het schrijven van een paper.

Delen