Naar inhoud
 m4me.jpg
 

Meld je aan!

Deadline voor aanmelden 28 augustus 2022

Post-HBO-opleiding Muziekeducatie

M4ME - Musicians for Music Education
Muziekonderwijs in de klas wordt steeds belangrijker. Politiek en maatschappelijk wordt het belang van structurele muziekles onderstreept. Vele basisscholen in heel Nederland geven muziek een vaste plek binnen het curriculum. Omdat deze ontwikkeling om vele hoogopgeleide vakleerkrachten muziek vraagt, gaan muziekscholen en CKV's zich ook steeds meer richten op het aanbod binnen het primair onderwijs.

M4ME, Musicians for Music Education, is een gecertificeerde opleiding van het Conservatorium van Amsterdam. Deze post-HBO-opleiding is bedoeld voor professionele musici die hun vaardigheden verder willen ontwikkelen om in het primair onderwijs op hoog niveau muziekles te kunnen geven. De opleiding duurt één jaar, is vormgegeven volgens het SLO-leerplankader muziek en zeer praktijkgericht.

'Ik doe de Opleiding Muziekeducatie om op een speelse en inhoudelijk sterke wijze muzieklessen aan kinderen op de basisschool te kunnen verzorgen. Lesgeven aan kinderen is een van de belangrijkste activiteiten in mijn werk als musicus.'
Herman Rouw, student

Met je eigen instrument en jouw werkervaring als basis krijg je een uitgebreid lesprogramma zodat je breed inzetbaar bent in het basisonderwijs (groep 1 - 8). De opleiding is genrevrij en gericht op het werken met een doorgaande leerlijn vanuit de verschillende muzikale domeinen. De aanpak is praktijkgericht, want zowel de theoretische vakken als de instrumentale en de praktijkvakken worden direct toegepast in de stagelessen. Tevens worden er lessen verzorgd door verschillende experts uit binnen- en buitenland.

Het lesprogramma is ontworpen om:

 • kennis en vaardigheden te verwerven om in het primair onderwijs muziekeducatie te kunnen geven vanuit een doorgaande leerlijn
 • verschillende methodieken te kunnen toepassen
 • breed inzetbaar te zijn binnen de basisschool
 • ICT en moderne technieken te kunnen toepassen in de lessen
 • adequaat te kunnen communiceren en samen te werken binnen en buiten de school
 • ook buitenschools met heterogene groepen kinderen te kunnen werken
 • te kunnen werken aan je persoonlijke leerdoelen

Aan het eind van de opleiding krijg je een certificaat 'Muziekeducatie voor primair onderwijs' van het Conservatorium van Amsterdam.

De opleiding start op 12 september 2022.

Duur: 32 lesweken plus 20 weken stage
Studiebelasting: aantal contacturen: 105; stagelessen: 40 uur en 4-8 uur per week voor zelfstudie en stagevoorbereiding
Lesdag: maandagochtend (9.30-13.00 uur)
Lesgeld: € 3300,-

Mogelijke werkterreinen
Je kunt na deze opleiding aan de slag in het primair onderwijs. Tevens heb je de vaardigheden om buitenschools met grote heterogene groepen kinderen te werken.

Meer over de opleiding

Hoofdlijnen van het curriculum

 • Muziekdidactiek en –pedagogiek: vakken als onderwijskunde, methodiek, ontwikkelingspsychologie. Hier komen onder andere de volgende aspecten aan de orde: hoe ga je met groepen kinderen om, hoe leer je een lied aan, hoe ontwikkelen kinderen zich en hoe je vertaal je de theorie naar de praktijk in lange, doorlopende leerlijnen.
 • Instrumentale vakken: gitaar, zang en bodypercussie geven je handvatten om op een gevarieerde en flexibele manier muziekles te geven, waarbij je persoonlijke instrumentale vaardigheden worden verbreed en/of verder ontwikkeld.
 • Kennismaken met digitale middelen en leren deze in de muziekles in te zetten, zoals computerprogramma's en muziektechnologie.
 • Experts op het gebied van Creative Music Practice en de Kodály-methode laten de studenten op een intensieve manier kennismaken met deze twee verschillenden methodieken, die hun effecitiviteit al decennialang hebben bewezen. 
 • Er zijn 32 lesweken op het CvA. Daarnaast lopen de studenten 20 weken stage. Alle lesstof wordt direct toegepast in de klas, onder begeleiding van stagebegeleiders en de methodiekdocent.
 • Leren reflecteren, feedback geven en ontvangen over je persoonlijke ontwikkeling en het ontwikkelen van je persoonlijke leerdoelen. Ook komen er communicatieve vaardigheden aan bod om binnen en buiten de school op een goede manier te kunnen samenwerken met alle partners die je in de praktijk zult tegenkomen.

Toelatingsexamen

 1. Een kort voordrachtstuk spelen op je instrument, met een uiteenzetting hoe je dit in een klassikale muziekles zou gebruiken. Hierbij wordt de kwaliteit van het spel getoetst, alsmede je ideeën over het omgaan met muzikaal materiaal in de klas.
 2. Het zingen van een kort (kinder)lied.
 3. Deelnemen aan een groepsles bodypercussie. Hier wordt getoetst hoe je in groepsverband functioneert en hoe je reageert op de aangeboden werkmethode.
 4. Een kort gesprek naar aanleiding van een motivatiebrief. Het gaat om je visie op muziekeducatie en je persoonlijke motivatie om deze opleiding te volgen.

Klik hier voor de datum van het toelatingsexamen

Docenten
Debby Korfmacher studiecoördinator

buitenlandse adviseurs
Jane Cutler DaCapo-methode
Phil Mullen Creative Music Practice

theoretische en doceervakken
Hans van de Veerdonk vakdidaktiek en methodiek
Marieke Oremus ontwikkelingspsychologie

instrumentale vakken
Sander Panhuysen gitaar
Jacqueline Fleskens zang
Maartje Stuulen bodypercussie en darbuka

diverse gastdocenten

Praktische informatie

Meer informatie: Debby Korfmacher

Klik hier voor de deadline voor aanmelden. Het aanmeldingsformulier is op te vragen bij Debby Korfmacher.

Voor vragen en meer informatie neem contact op met Debby Korfmacher.

De opleiding is erkend als PHBO Registeropleiding. Alle cursisten worden bij succesvolle afsluiting opgenomen in het Landelijk Register Arbituriënten.

Voor vragen en meer informatie neem contact op met Debby Korfmacher.

Deze opleiding is opgenomen in het STAP opleidingsregister en er kan budget tot €1000 euro worden aangevraagd. Zie https://www.stapuwv.nl/p/voorportaal

Muziekeducatie doen we samen

Het Conservatorium van Amsterdam en de drie pabo's van Amsterdam, de Pabo van de HvA, de universitaire pabo en de iPabo, zijn het project 'Muziekeducatie doen we samen' gestart. In dit project onderzoeken ze gezamenlijk hoe ze kunnen bijdragen aan de verhoging van de kwaliteit van het binnenschoolse muziekonderwijs. Het doel is concrete aanbevelingen te doen over hoe de verschillende curricula beter op elkaar kunnen worden afgestemd en hoe er een vruchtbare samenwerking tussen de opleidingsinstituten gerealiseerd kan worden.

Op 30 maart 2016 vond het symposium 'Muziekeducatie doen we samen' plaats. Tijdens het symposium ontving koningin Máxima uit handen van Lili Schutte het eerste exemplaar van de eindpublicatie van het project. Lees hier meer over het symposium.

'Muziekles inspireert en leert kinderen bijvoorbeeld onmisbare vaardigheden als luisteren en concentreren. Nu hebben nog veel kinderen niet of nauwelijks muziekles en laat de kwaliteit vaak te wensen over. Door het een vaste plek te geven op de basisschool krijgen vanaf volgend schooljaar alle Amsterdamse kinderen muziekles.'
Carolien Gehrels, Wethouder Kunst en Cultuur Amsterdam

Het rapport is ook digitaal beschikbaar, klik op het omslag om het te downloaden.

'Kinderen die muziekonderwijs krijgen, hebben een sneller en beter leesbegrip dan kinderen die geen muziek hebben. Ook ontwikkelen ze een groter vocabulaire en onthouden ze gemakkelijker woorden. De baten van het actief participeren van kinderen in muziekgroepen (orkesten of bands) en het gezamenlijk toewerken naar een uitvoering, lopen uiteen van meer discipline, teamwork, samenwerking, zelfvertrouwen tot meer sociale vaardigheden.'
S.Hallam, 'The power of music: its impact on the intellectual, social and personal development of young people'
Canadees onderzoek laat zien dat kinderen die muzieklessen volgden (piano, zang of viool), in vergelijking tot kinderen die geen muzieklessen volgden, na een jaar significant beter scoorden op een reeks van cognitieve taken, reikend van IQ en taalbegrip tot concentratie en leervermogen.'
H. Koning, E. Scherder, D. Swaab, 'Amuzikaal zijn is een uitzondering', Volkskrant, 18-6-2011

Meer muziek in de klas

Delen
 

Meld je aan!

Deadline voor aanmelden 28 augustus 2022