Kwaliteitszorg

De kwaliteit van de musicus

De student aan het Conservatorium van Amsterdam (CvA) is - ook in de afstudeerrichting docent, componist, dirigent of arrangeur - voor alles een speler of zanger. Door zijn bezieling, motivatie en ambitie zet hij zich ten volle in voor zijn ambachtelijke en artistieke vorming.

Studenten aan het CvA leren zelfstandig, reflecterend en verantwoord met hun vak om te gaan, ontwikkelen zich tot kritische professionele persoonlijkheden en verwerven een vernieuwende attitude die aansluit bij de eisen van het muziekleven. Bijzondere aandacht besteedt het CvA daarbij aan het opleiden van jong talent, aan de individuele leerroutes van studenten in de vakopleiding en aan de masteropleiding voor buitengewoon getalenteerden.

Het CvA leidt musici op met een hoog niveau van instrumentbeheersing, met een ontwikkeld en veelzijdig voorstellingsvermogen, met een belangstellende houding en, waar nodig, met gerichte pedagogische bekwaamheden.

Midden in de maatschappij

Het onderwijs aan het CvA is gericht op een natuurlijke aansluiting bij de veelvormige praktijk van het muziekleven van vandaag en morgen. Het muziekleven heeft behoefte aan musici die in staat zijn zich in een snel veranderende omgeving voortdurend te ontwikkelen. Daarom wordt voor gedifferentieerde opleidingen gekozen, waarin niet alleen de afstudeerrichting maar ook het individuele dossier de student kwalificeert voor de vaak gemengde beroepspraktijk.

Het CvA heeft en haalt de beroepspraktijk in huis. Het onderhoudt relaties met alle segmenten van het muziekleven; lokaal, nationaal en internationaal. Hierbij streeft het conservatorium, in het bijzonder in de masteropleidingen, naar combinaties van leren en werken.

Het CvA wordt gevoed door het levendige, veelzijdige en internationale culturele klimaat in Amsterdam en verplicht zich tot het geven van het beste onderwijs, gemeten naar nationale en internationale maatstaven. Het CvA reageert alert en zorgvuldig op culturele en maatschappelijke ontwikkelingen, en onderzoekt voortdurend hoe de pluriforme en dynamische omgeving in haar onderwijs-, stage- en doelgroepenbeleid vertaald moet worden.

Het CvA werkt waar wenselijk samen met verschillende zusterinstellingen voor muziekvakonderwijs, met de andere kunstvakopleidingen van de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten en met de Universiteit van Amsterdam.

Traditie en vernieuwing

Het CvA stelt in de opleidingen de geconcentreerde aandacht voor het métier, geënt op bewezen kwaliteit en beproefde methoden, voorop. De muzikaal-ambachtelijke traditie is de basis van waaruit het vernieuwende wordt verkend en het bekende wordt vernieuwd. Vakmatige bekwaming en artistieke ontwikkeling impliceert in de visie van het CvA ook altijd onderzoek naar nog niet begane paden. 

Het CvA benadrukt de nauwe band tussen traditie en vernieuwing in de onderwijsprogramma's van de initiële fase en de masteropleiding. Hierbij wordt zowel aandacht gegeven aan de verdieping van het historisch besef als aan de verkenning van nieuwe ontwikkelingen op het gebied van de muziek.

Het CvA biedt veelzijdige opleidingen; opleidingen die, ten behoeve van de kwaliteit en inzetbaarheid van de musicus, ook ruimte bieden om zich toe te leggen op aangrenzende gebieden, zoals kunstmanagement of muziektechnologie. Het CvA streeft ernaar studenten en docenten de mogelijkheid te geven hun vak door onderzoek te verdiepen en te vernieuwen, waar mogelijk in aansluiting bij het universitair onderwijs.

Samenhang en diversiteit

De opbouw en samenhang van het studieprogramma wordt gedicteerd door het belang van het musiceren, de visie op traditie en vernieuwing, en de voorbereiding op de muziekpraktijk. De individuele ontwikkeling van de student vraagt daarbij om een gedifferentieerd aanbod met voldoende ruimte voor zelfstandige en gemotiveerde keuzes, zowel in de bachelor- als in de masterfase. Het CvA profileert zich hier door aanhoudend de relatie tussen praktische en theoretische vorming, tussen algemene en specifieke ontwikkeling, en tussen curriculum en beroepsuitoefening te benadrukken.

Het CvA kiest voor een opleiding tot musicus waarbinnen in meer of mindere mate voor het uitvoerend, docerend of scheppend profiel gekozen kan worden. Tijdens de opleiding wordt de student de gelegenheid gegeven, op basis van aanleg en belangstelling, het accent bij het een dan wel bij het ander te leggen.

Vooral in de masteropleiding van het CvA stelt de student zijn eigen onderwijs- en onderzoeksprogramma samen, waarbij keuzes worden gemaakt op basis van talent, belangstelling en ambitie. De student wordt bij dit alles begeleid middels voorlichting, mentoraat en volgsysteem.

Bewustzijn rond inclusiviteit

Diversiteit en inclusie raakt alle aspecten van het onderwijs, de organisatie en de voorbereiding op de beroepspraktijk. Als antwoord op een constant veranderende maatschappij kiest het CvA ervoor om blijvend in te zetten op dit onderwerp. Enkel op deze manier kan dit thema een integraal onderdeel uitmaken van de identiteit van onze organisatie. Lees meer hierover in ons diversiteitsbeleid​​​​​​​.

Meer weten over kwaliteitszorg in het onderwijs: nvao.net

Delen