Cursus Muziekdidactiek 3.0

Instrumentaal muziekonderwijs aan groepen kinderen op basisscholen en daarbuiten
De cursus Muziekdidactiek 3.0 richt zich op de musicus die speelt in een orkest, band, ensemble of als solist, en die les geeft aan een muziekschool of in een eigen privépraktijk. Het veld van het muziekonderwijs verandert enorm. Zo komt een muziekdocent vaak in een situatie waarin hij instrumentale les moet geven aan groepen kinderen op een basisschool: tien leerlingen tegelijkertijd op een viool, trompet of keyboard. Dit vraagt om een heel andere benadering van muziekonderwijs.

Muziekdidactiek 3.0
Deze cursus gaat in op de veranderende didactiek en bijbehorende pedagogiek in het muziekonderwijs, hoe je ervoor zorgt dat kinderen kunnen leren naar hun mogelijkheden en wensen en hoe het enthousiasme kan worden ontwikkeld voor het instrument en voor muziek in het algemeen. In de cursus worden lessen ontworpen waarbij de muzikale ontwikkeling van alle leerlingen centraal staat, aansluitend bij hun persoonlijkheid. Uitgangspunt is dat de lesinhoud zo goed mogelijk aansluit bij de brede doelen op school, zoals de creatieve ontwikkeling van leerlingen.

In de cursus Muziekdidactiek 3.0 worden de pedagogische visie en didactische vaardigheden van de deelnemers ontwikkeld. Daarbij wordt de theoretische kennis aangereikt die nodig is om instrumentale groepslessen te kunnen geven op basisscholen en daarbuiten, aansluitend bij moderne inzichten over motivatie, leren en ontwikkelen. 

Het lesprogramma

 • In de cursus zijn de persoonlijke leerdoelen van de deelnemers leidend. Wat wil je graag leren? Waar sta je nu? Waar wil je heen? Wat heb je dan nodig? Hoe kan de sector zichzelf ontwikkelen? 
 • Er wordt gewerkt aan een muziekdidactiek voor groepen kinderen met aandacht voor verschillen tussen kinderen, de organisatie van het onderwijs, verschillende werkvormen en het handelen van de muziekdocent.
 • Er wordt ingegaan op motivatie, leren en ontwikkelen in de 21e eeuw en hoe deze elementen kunnen helpen bij het ontwikkelen van een Muziekdidactiek 3.0.
 • In de cursus worden met de groep muzikale activiteiten gedeeld, ontwikkeld en in de praktijk gebracht. Zo krijgt de deelnemer een goed beeld hoe een aanpak in de praktijk werkt.
 • De beroepspraktijk is geïntegreerd in de cursus middels een stage.
 • Bij deze stage staan reflectie, intervisie en het uitwisselen en delen van ervaringen en kennis centraal.
 • Gastdocenten bieden verdere inspiratie en verdieping.

Aan het eind van de cursus ontvangt de cursist het certificaat 'Muziekdidactiek 3.0' van het Conservatorium van Amsterdam.

Cursusgegevens

Deze nascholing wordt momenteel herzien en opnieuw vormgegeven.

Nader te bepalen.
De cursus wordt momenteel herzien en opnieuw vormgegeven.

Nader te bepalen, voorjaar 2021

Conservatorium van Amsterdam

Nader te bepalen
De cursus wordt momenteel opnieuw vormgegeven

 Digitale handouts.

Professionele musici (pop, jazz, klassiek, wereldmuziek).
Minimum aantal deelnemers: 10; maximum 20.

Aanmelden kan bij Debby Korfmacher.

Inhoud van de cursus

De cursus Muziekdidactiek 3.0 is gericht op het ontwikkelen van de onderstaande competenties. Gedurende de cursus wordt een portfolio opgebouwd in de vorm van een digitale map met alles wat er in de cursus wordt gedaan, ontwikkeld en geleerd. Deze geeft de deelnemer aan het einde van de cursus een goed beeld hoe onderstaande competenties verder zijn ontwikkeld.

De cursus ontwikkelt bij de deelnemer

 • inzicht in en gevoel voor de kern van het eigen muzikantschap: dat wat je drijft als musicus, de bron van het eigen artistieke en vak-ambachtelijke vermogen en handelen
 • vaardigheid in het verwoorden, verklanken en delen van de muzikale drijfveren
 • het kunnen reflecteren op het eigen musiceren en muzikantschap

De cursus ontwikkelt naar de leerling toe

 • het kunnen vertalen van het eigen muzikantschap naar creatieve (leer)situaties, werkvormen en lessenseries voor groepen basisschoolleerlingen
 • kennis van en inzicht in hoe kinderen leren en het vermogen om dit in werkvormen/lessen te integreren
 • aandacht voor de verschillen tussen kinderen in leeftijd, karakter, leerstijl en motivatie, en het vermogen om dit in werkvormen/lessen te integreren
 • oordeelvrij kunnen observeren

Reflectieve grondhouding

 • de cursist kan het eigen functioneren kritisch en zonder oordeel observeren en de eigen sterke punten en ontwikkelpunten goed verwoorden
 • de cursist kan de eigen ontwikkeling ondersteunen en sturen door met anderen te praten, te vragen om feedback, actief op zoek te gaan naar antwoorden, open te staan en zich te laten verwonderen
 • de cursist kan de eigen ontwikkeling steeds met anderen delen om zo maximaal rendement te halen uit het samen leren

In contact met de scholen kan de cursist

 • luisteren naar de vragen van scholen, deze op concrete wijze verbinden met het eigen aanbod en muzikantschap, en de vertaalslag maken naar inspirerende werkvormen/lessen voor leerlingen
 • scholen inspireren door het helder presenteren van het eigen verhaal
 • open staan voor feedback en evaluaties van de scholen en dit verwerken in de  werkvormen/lessen
 • verbindingen zoeken met gelijkgestemde kunstenaars, musici, scholen, leerkrachten en kunstinstellingen, om zo bij te dragen aan duurzame relaties tussen de kunst, het onderwijs en de samenleving

Stage
Een tienurige stage biedt de gelegenheid om in de reële beroepspraktijk instrumentaal muziekonderwijs te geven aan groepen kinderen: op scholen, in wijkgebouwen, tijdens muziekkampen, op festivals enzovoorts. Deze stage mag de deelnemer doen in de eigen omgeving, maar het conservatorium kan ook assisteren bij het vinden van een geschikte stageplek. Hierbij werkt het CvA samen met het Leerorkest.

Intervisie
Tijdens de cursusdagen vinden er steeds intervisiesessies plaats. Daarbij worden thema’s en dilemma’s uit de stage besproken en 'good practices' uitgewisseld. Ook wordt er gereflecteerd op de beroepspraktijk.

Toekomstperspectief
Muziekdidactiek 3.0 geeft de deelnemer alle relevante handvatten om beter invulling te geven aan instrumentale groepslessen aan kinderen. Het resultaat is een merkbaar sterkere competentie in de context van muziekonderwijs op scholen, zoals bij het Leerorkest of vergelijkbare plekken, en een groei in het relevante netwerk van gelijkgestemde musici.

Docenten

Diverse gastdocenten

Gedurende de cursus worden er verschillende gastdocenten uitgenodigd. Daarbij wordt aansluiting gezocht bij specifieke leervragen van de cursisten en relevante ontwikkelingen in het veld.

Delen