Veelgestelde vragen

Aanmelding

Voor alle studierichtingen moet het inschrijfformulier met de overige benodigde formulieren ingeleverd zijn bij het studiesecretariaat voor de deadline die geldt voor de betreffende studierichting. Klik hier voor de deadlines.

Ja. Je moet wel voor beide instrumenten een praktijktoelatingsexamen doen.

De lessen aan het Conservatorium van Amsterdam worden in het Nederlands of Engels gegeven. Daarom moet elke student aan het CvA zowel passief als actief de Nederlandse of de Engelse taal beheersen. Studenten die geen Engels (of Nederlands) spreken, kunnen niet worden toegelaten tot het Conservatorium van Amsterdam.

Kandidaten uit niet-Engelstalige landen buiten de EU dienen een IELTS- of TOEFL-certificaat met een voldoende score te overleggen. De minimumscores worden  genoemd onder Toelating en Aanmelding, algemeen. Het TOEFL- of IELTS-diploma dient samen met de aanmeldingspapieren voor het toelatingsexamen te worden ingestuurd. Bij het ontbreken van het certificaat of bij een onvoldoende score kan de kandidaat niet worden ingeschreven als student.

Kandidaten uit niet-Engelstalige EU-landen kunnen worden uitgezonderd van de IELTS- en TOEFL-eis mits Engels als examenvak in het voortgezet onderwijs met een voldoende werd afgesloten. Bewijs hiervan dient bij de aanmeldingspapieren te worden gevoegd. De overige kandidaten uit niet-Engelstalige EU-landen dienen een IELTS- of TOEFL-certificaat te overleggen. Meer informatie
Informatie over de TOEFL- of IELTS-test: www.toefl.org of www.ielts.org.

Nee, er zijn geen deeltijdstudies aan het conservatorium.

Aanmelding met een opname is in principe niet mogelijk. Voor slechts enkele instrumenten wordt hierbij voor niet-EU studenten een uitzondering gemaakt. Zie hiervoor de informatie onder het betreffende hoofdvak of neem contact op met het studiesecretariaat. 

Toelating

Voor deze toelatingseisen moet je de eisen aanhouden voor de bacheloropleiding. De eisen zijn te vinden bij het betreffende hoofdvak op deze site. Bij de beoordeling wordt rekening gehouden met de wens dat je de vooropleiding wilt gaan doen.

Minimaal drie verschillende stukken, zie voor de specifieke eisen bij het betreffende hoofdvak op deze site. 

Je moet minimaal drie verschillende arrangementen inleveren voor de voorselectie.

Studenten die aan een ander conservatorium hebben gestudeerd en daar hun bachelordiploma hebben behaald of hun gehele theorieprogramma hebben afgerond, dienen een theorietest af te leggen waarin de onderdelen gehoortraining, harmonie en analyse zijn opgenomen.

Kandidaten voor de masteropleiding klassiek zijn vrijgesteld van de test. Mocht de kandidaat voor de masteropleiding uiteindelijk in de bacheloropleiding geplaatst worden, dan dient alsnog een theorietest te worden afgelegd.
Kandidaten voor de masteropleiding jazz moeten wel een theorietest afleggen.

Klassieke kandidaten krijgen een begeleider (correpetitor) aangewezen. Op de dag van je toelatingsexamen krijg je de mogelijkheid om met hem/haar je stukken door te nemen. Het is mogelijk tegen betaling enkele dagen voor je toelatingsexamen met deze begeleider te repeteren.

Voor jazzkandidaten is op de dag van het toelatingsexamen een trio (piano, bas en drums) aanwezig. Je krijgt voor je toelatingsexamen 20 à 30 minuten de tijd om te repeteren.

Popkandidaten dienen altijd hun eigen begeleidingsband mee te brengen dan wel zichzelf te begeleiden.

Klassieke kandidaten: meteen na het praktijkexamen wordt de uitslag medegedeeld, dit kan zijn: afgewezen of toelaatbaar. (zie volgende vraag)  

Jazzkandidaten: meteen na het praktijkexamen wordt de uitslag medegedeeld, dit kan zijn: afgewezen, toelaatbaar of toegelaten. In het laatste geval wordt er dan wel van uitgegaan dat je de theorietest met goed gevolg hebt afgesloten. Mocht je om een bepaalde reden niet bij het theorie-examen aanwezig zijn geweest, maar je hebt inmiddels al wel praktijkexamen gedaan, dan volgt het definitieve antwoord na het theorie-examen.

Toelaatbaar betekent dat je voor je theorie- en praktijkexamen geslaagd bent en door de toelatingscommissie toelaatbaar wordt geacht om aan het CvA te studeren. Of je definitief wordt toegelaten, is afhankelijk van het aantal beschikbare plaatsten bij jouw hoofdvak. De directie beslist in de tweede helft van juni hoeveel nieuwe studenten er per hoofdvak toegelaten kunnen worden en vervolgens welke studenten er definitief worden toegelaten. De uitslag wordt je dan schriftelijk medegedeeld.

Wachtlijsten ontstaan als er bij een hoofdvak meer studenten toelaatbaar zijn dan beschikbare studieplaatsen. Op het moment is het niet mogelijk te zeggen bij welke hoofdvakken dit het geval is.

Ja. Je moet dit wel uiterlijk een week van tevoren doorgeven.

In principe wordt je keus gehonoreerd. Als de desbetreffende docent geen plek meer heeft, word je bij een andere docent ingedeeld.

Kandidaten die nog niet het vereiste niveau hebben, maar wel binnen één, maximaal twee jaar dit niveau kunnen behalen. Of kandidaten die wel het niveau hebben maar nog op de middelbare school zitten.

Studie

Nee. Tijdens individuele lessen wordt er Nederlands of Engels gesproken en het merendeel van de theorievakken wordt ook in het Engels gegeven.

Zie onder Collegegeld. Voor alle vragen betreffende collegegeld kun je contact opnemen met Bureau Inschrijving, Jodenbreestraat 3, telefoonnummer: 020-5277734, csa@ahk.nl.

De kosten van contractonderwijs verschillen per persoon. Het cursusgeld kan pas worden vastgesteld als je weet welke vakken je gaat volgen en hoeveel lesuren je eraan gaat besteden.

Contactpersoon contractonderwijs klassiek: Will Jansen, will.jansen@ahk.nl
Contactpersoon contractonderwijs Jazz: Bram Strijbis, bram.strijbis@ahk.nl

Het rooster wordt uitgereikt op de eerste dag van het nieuwe schooljaar in september. Tijdens de zomervakantie ontvang je al wel informatie van het Servicebureau van de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten. Zorg ervoor dat wij een juist adres van je hebben!

In principe wordt er van je verwacht dat je vijf dagen per week beschikbaar bent om lessen te volgen.

Er zijn inderdaad studenten die een conservatoriumstudie combineren met de universiteit. Maar het blijkt lastig te zijn, omdat je twee voltijdstudies moet combineren. Het gaat vaak mis omdat lessen/colleges op hetzelfde tijdstip plaatsvinden, maar het is ook zwaar om het nodige huiswerk voor beide studies bij te houden. Voor een voltijdstudie staat veertig uur tijdsinvestering per week en die tijd heb je op het conservatorium ook wel nodig. Uiteraard speelt je studiekeus ook een rol; muziekwetenschap heeft bijvoorbeeld veel te maken met een conservatoriumstudie, dan zou je voor sommige vakken vrijstelling kunnen krijgen.
Kortom: het is niet gebruikelijk en ook niet aan te raden om twee studies tegelijkertijd te volgen.

Ja.  De lessen van de vooropleiding nemen niet meer dan vier à vijf uur per week in beslag en zijn over het algemeen aan het einde van de dag ingeroosterd. Voor de klassieke vooropleidingstudenten bestaat ook de mogelijkheid de lessen op zaterdag te volgen.

Nee. Klik hier voor meer informatie over studentenhuisvesting.

Nee, dit is niet mogelijk. Alle studies aan het conservatorium starten in september.

Delen