ingangbuiten.jpg
 

Data toelatings-examens

Klik hier voor de data van de toelatingsexamens

 

Toelatings-workshop klassiek

CvA Online biedt een workshop ter voorbereiding op het theoretische toelatingsexamen klassiek

 

Toelatings-workshop jazz

CvA Online biedt een workshop ter voorbereiding op het theoretische toelatingsexamen jazz

Toelatingsexamens

Bereid je goed voor op de toelatingsexamens, herkansingen zijn niet mogelijk. Het examen bestaat uit twee delen (let op: bij de afdelingen klassiek en oude muziek zijn deze delen gespreid over twee opeenvolgende werkdagen):

1 Een praktisch deel voor alle kandidaten
Hierin wordt de aanleg en geschiktheid voor het hoofdvak getoetst. De kandidaat speelt een van te voren opgegeven programma van ± 20 minuten voor aan de commissie. De toelatingseisen voor het praktische deel zijn per hoofdvak vastgesteld, kijk daarvoor onder Studie bij de richting en het hoofdvak van je keuze.

2 Een theoretisch deel voor de kandidaten vooropleiding en alle bachelorkandidaten. Het theoretische deel bestaat uit de volgende onderdelen:

A Solfège
• het kunnen onderscheiden en benoemen van alle intervallen, gebruikelijke toonladders en drieklanken
• van blad zingen van een melodie en tikken van een ritme
• notatie van een melodisch en/of ritmisch fragment

Aanvullende eisen jazz:
Het kunnen onderscheiden en benoemen van de meest gebruikelijke septiemakkoorden in grondligging en, behalve toonladders in majeur en mineur, ook dorisch, mixolydisch, pentatonisch, blues en chromatisch.

B Algemene Muziekleer
• blijk geven van theoretische kennis van intervallen, toonladders en drieklanken
• lezen in viool- en bassleutel
• kennis van maatsoorten en ritmische notatie

Aanvullende eisen jazz
• blijk geven van theoretische kennis van septiemakkoorden en symboolnotatie

Criteria

Kandidaten worden tijdens hun toelatingsexamen beoordeeld op: niveau van het repertoire, technische beheersing, artistieke capaciteiten, het ontwikkelingsperspectief en muzikaal voorstellingsvermogen en gehoor.  Indien een van deze aspecten als onvoldoende wordt beoordeeld, wordt de kandidaat afgewezen.

N.B. Om een indruk te krijgen van het theoretische examen, kun je de theorietest op deze site bekijken, klik hier.

Kandidaten blaasinstrument wordt aangeraden na te gaan of de studie geen medische problemen oplevert. Van kandidaten zang jazz wordt een kno-verklaring gevraagd waaruit de gezondheidstoestand van de stem en de geschiktheid voor een zangopleiding blijkt.

Uitslag

Direct na afloop van het praktisch gedeelte wordt de uitslag van dit deel van het toelatingsexamen bekendgemaakt. De uitslag kan 'toelaatbaar voor het hoofdvak' dan wel 'afgewezen voor het hoofdvak' zijn. De directie (niet de beoordelingscommissie) beslist over de definitieve plaatsingen. Definitieve plaatsing is, naast de uitslagen van het praktische en theoretische toelatingsexamen (en voor de buitenlandse kandidaten tevens de beheersing van de Engelse taal) afhankelijk van het aantal beschikbare plaatsen per vakgroep. De berichten of de kandidaten wel of niet worden geplaatst, worden zo spoedig mogelijk na de toelatingsexamens verstuurd. De geplaatste kandidaten krijgen in de zomervakantie informatie toegestuurd over de start en introductie van het studiejaar en de betaling van het collegegeld.

Voorselectie jazz

Voor een aantal hoofdvakken jazz vindt een voorselectie plaats. Hieronder staat of er voor jouw instrument een voorselectie plaatsvindt en in welke vorm. Kijk voor de toelatingseisen per hoofdvak en de specifieke eisen van de opnamen (indien van toepassing) onder het instrument van je keuze.

    Bachelor   Master
  NLEUniet-EUNL/EU/niet-EU
arrangeren bladmuziek bladmuziek bladmuziek bladmuziek
basgitaar n.v.t. n.v.t. n.v.t. opnamen
contrabas n.v.t. n.v.t. opnamen opnamen
drums opnamen opnamen opnamen opnamen
gitaar voorspeeldag in april opnamen opnamen opnamen
piano n.v.t. opnamen opnamen opnamen
saxofoon n.v.t. n.v.t. opnamen opnamen
trompet n.v.t. n.v.t. n.v.t. opnamen
trombone n.v.t. n.v.t. n.v.t. opnamen
zang voorzingdag in april opnamen opnamen opnamen
Delen
 

Data toelatings-examens

Klik hier voor de data van de toelatingsexamens

 

Toelatings-workshop klassiek

CvA Online biedt een workshop ter voorbereiding op het theoretische toelatingsexamen klassiek

 

Toelatings-workshop jazz

CvA Online biedt een workshop ter voorbereiding op het theoretische toelatingsexamen jazz