ingangbuiten.jpg
 

Data toelatings-examens

Klik hier voor de data van de toelatingsexamens

 

Toelatings-workshop klassiek

CvA Online biedt een workshop ter voorbereiding op het theoretische toelatingsexamen klassiek

 

Toelatings-workshop jazz

CvA Online biedt een workshop ter voorbereiding op het theoretische toelatingsexamen jazz

Toelatingsexamens

Bereid je goed voor op de toelatingsexamens, herkansingen zijn niet mogelijk.

Let op: gewijzigde toelatingsprocedure i.v.m. Covid-19
Vanwege Covid-19 vinden de toelatingen van het Conservatorium van Amsterdam op een andere manier plaats dan gebruikelijk. De aangepaste procedure zorgt ervoor dat iedereen die toelating wil doen bij het CvA, dit kan doen. Klik hier op de afdeling van je keuze voor meer informatie. De deadlines voor insturen van je aanmelding plus opnamen vind je hier

De toelatingen van de afdelingen Klassiek en Oude Muziek worden geheel online gehouden. Ze bestaan uit drie ronden:
1. video-opnamen
2. theorietest
3. gesprek

Kandidaten van wie het opnameniveau in de eerste ronde aan de toelatingseisen voldoet, gaan door naar de volgende twee ronden.

Video-opnamen
Kandidaten wordt gevraagd weblinks naar video-opnamen, geüpload op YouTube en Vimeo, in te sturen. Op de webpagina van je instrument vind je het toelatingsrepertoire, zie de links in de tabel hieronder.  
Zorg ervoor dat je video’s vanuit statisch perspectief zijn opgenomen, je handen en je gezicht laten zien en dat elk werk of opus in een afzonderlijke video wordt opgenomen. Let op: knippen in delen van een sonate of cyclus is niet toegestaan!
De weblinks naar de video-opnamen kun je invullen in het aanmeldingsformulier. Resultaat van deze ronde wordt tussen midden en eind maart bekend gemaakt.
De deadline voor insturen van het aanmeldingsformulier en je video-opnamen is 1 februari 2021.

NB. Je kunt je opnamen maken en insturen zonder begeleiding, als dit vanwege omstandigheden niet mogelijk is om deze op te nemen.

Theorietest (15-28 maart 2021) - Niet van toepassing op masterkandidaten
Het theoretische deel van het toelatingsexamen wordt digitaal afgenomen. Meer informatie verschijnt hier binnenkort.

Gesprek (18 maart-2 april 2021)
Je wordt uitgenodigd voor videobelgesprek met een van de docenten van de vakgroep en de studieleider van de afdeling. Dit gesprek geeft jou en de docenten de kans elkaar te ontmoeten en relevante zaken te bespreken.

Het aanmeldingsformulier vind je hier; de deadline om je aan te melden is 1 februari 2021. Zodra wij je aanmelding hebben verwerkt, ontvang je aanvullende informatie over het aanmeldingsproces.

Mocht je vragen hebben, neem dan gerust contact met ons op via cva-studadmin@ahk.nl.

Voor alle vakgroepen geldt:

Kandidaten uit het buitenland, zowel EU als non-EU
* pre-selectie d.m.v. (een link naar) een opname in het aanmeldformulier
* het toelatingsexamen vindt online plaats; nader te bepalen hoe. Informatie daarover volgt.

Kandidaten uit Nederland
* pre-selectie d.m.v. (een link naar) een opname in het aanmeldformulier
* het toelatingsexamen vindt plaats op het CvA

Toelatingsexamen bachelor

Het bachelor-toelatingsexamen bestaat uit twee delen (let op: bij de afdelingen klassiek en oude muziek zijn deze delen gespreid over twee opeenvolgende werkdagen):

1 Een praktisch deel voor alle kandidaten
Hierin wordt de aanleg en geschiktheid voor het hoofdvak getoetst. De kandidaat speelt een van te voren opgegeven programma van ± 20 minuten voor aan de commissie. De toelatingseisen voor het praktische deel zijn per hoofdvak vastgesteld, kijk in onderstaande tabel bij het hoofdvak van je keuze.

2 Een theoretisch deel voor de kandidaten vooropleiding en alle bachelorkandidaten. De afdelingen klassiek en jazz hebben ieder een eigen theoretisch toelatingsexamen.

Het theoretische toelatingsexamen klassiek bestaat uit de volgende onderdelen:

1. een schriftelijk gedeelte, bestaande uit:

2. een mondeling gedeelte (voorbeeldtest), bestaande uit:

  • onbegeleid van blad zingen
  • ritme uitvoeren
  • een lied zingen met pianobegeleiding

Met de voorbeeldtest en de antwoorden kun je je niveau checken en oefenen met de vragen.

NB: Het theorietoelatingsexamen wordt dit jaar online afgenomen; meer informatie volgt z.s.m. Hoewel de opzet op een aantal punten iets zal afwijken van het gebruikelijke toelatingexamen kan dit oefenmateriaal toch gebruikt worden om je voor te bereiden op het examen. 

Het theoretische toeatingsexamen jazz bestaat uit de volgende onderdelen: 
1. solfège/gehoortraining
2. algemene muziekleer

Via de links vind je een voorbeeldtest van de onderdelen. Die kun je gebruiken om je voor te bereiden op het toelatingsexamen. Het soort vragen blijft op het examen ongeveer hetzelfde, de inhoud van de vragen is uiteraard anders. Elke vraag bevat gemakkelijke en moeilijkere onderdelen. Je hoeft beslist niet alles te kunnen en te weten om te worden toegelaten, zeker niet als je je voor de vooropleiding aanmeldt. Doe wat je kunt en sla over wat voor jou te moeilijk of onbekend is. 

Criteria

Kandidaten worden tijdens hun toelatingsexamen beoordeeld op: niveau van het repertoire, technische beheersing, artistieke capaciteiten, het ontwikkelingsperspectief en muzikaal voorstellingsvermogen en gehoor.  Indien een van deze aspecten als onvoldoende wordt beoordeeld, wordt de kandidaat afgewezen.

N.B. Om een indruk te krijgen van het theoretische examen, kun je de theorietest op deze site bekijken, klik hier.

Kandidaten blaasinstrument wordt aangeraden na te gaan of de studie geen medische problemen oplevert. Van kandidaten zang jazz wordt een kno-verklaring gevraagd waaruit de gezondheidstoestand van de stem en de geschiktheid voor een zangopleiding blijkt.

Uitslag

Direct na afloop van het praktisch gedeelte wordt de uitslag van dit deel van het toelatingsexamen bekendgemaakt. De uitslag kan 'toelaatbaar voor het hoofdvak' dan wel 'afgewezen voor het hoofdvak' zijn. De directie (niet de beoordelingscommissie) beslist over de definitieve plaatsingen. Definitieve plaatsing is, naast de uitslagen van het praktische en theoretische toelatingsexamen (en voor de buitenlandse kandidaten tevens de beheersing van de Engelse taal) afhankelijk van het aantal beschikbare plaatsen per vakgroep. De berichten of de kandidaten wel of niet worden geplaatst, worden zo spoedig mogelijk na de toelatingsexamens verstuurd. De geplaatste kandidaten krijgen in de zomervakantie informatie toegestuurd over de start en introductie van het studiejaar en de betaling van het collegegeld.

Toelatingsexamen master

Het toelatingsexamen voor de masteropleiding bestaat alleen uit een praktisch gedeelte. De toelatingseisen voor het examenprogramma staan per hoofdvak beschreven; klik in onderstaande tabel op het hoofdvak van je keuze.

Delen
 

Data toelatings-examens

Klik hier voor de data van de toelatingsexamens

 

Toelatings-workshop klassiek

CvA Online biedt een workshop ter voorbereiding op het theoretische toelatingsexamen klassiek

 

Toelatings-workshop jazz

CvA Online biedt een workshop ter voorbereiding op het theoretische toelatingsexamen jazz