Inschrijfvormen

Er zijn drie manieren waarop men ingeschreven kan zijn: als student, extraneus of contractstudent.

Student

Iedereen kan worden ingeschreven als student. Er zijn echter verschillende tarieven voor het collegegeld: het wettelijk collegegeld, vastgesteld door het Ministerie van OCW, voor studenten uit EU/EER-landen (incl. Nederland) die bij aanvang van het cursusjaar nog geen 30 jaar zijn en het hogere 'instellingscollegegeld' voor andere studenten. De tudent volgt het volledige curriculum in de daarvoor gestelde periode van vier jaar.

De student heeft recht op:
1. het volgen van de lessen die bij de opleiding horen
2. het afleggen van de daarbij behorende tentamens en examens
3. gebruikmaken van de faciliteiten en voorzieningen
4. studiefinanciering WSF 18+ (mits aan de andere voorwaarden zoals leeftijd en nationaliteit is voldaan)

Extraneus

In een enkel geval kan men zich inschrijven als extraneus. Een extraneus heeft geen recht op onderwijs en andere faciliteiten, ook niet op studiefinanciering, en kan alleen tentamens en examens afleggen. Bij een succesvol examen ontvangt de extraneus het betreffende diploma. Voor inschrijving als extraneus is speciale toestemming van de directie vereist. De kandidaat kan gevraagd worden een toelatingsexamen af te leggen.

Contractstudent

Het conservatorium biedt jaarlijks een beperkt aantal kandidaten de mogelijkheid contractonderwijs te volgen. Alleen kandidaten die beschikken over een reeds afgeronde muziekvakopleiding of een ruime beroepservaring in de muziekpraktijk kunnen hiervoor in aanmerking komen.
Er wordt een overeenkomst met het conservatorium aangegaan over de te volgen vakken zonder dat dit resulteert in een inschrijving als voltijd- of deeltijdstudent. Afhankelijk van het soort onderwijs (individueel of groep) en het aantal lessen wordt het cursusgeld vastgesteld. Contractstudenten kunnen deelnemen aan de tentamens die ook voor reguliere studenten gelden. Bij een voldoende resultaat wordt een verklaring verstrekt met daarop vermeld de gevolgde vakken en het behaalde resultaat.
Meer informatie is hier te vinden.

Delen